Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


Publisert 22.09.2016

Anleggsarbeid kan spre planteskadegjørere

Mattilsynet har i år kampanje ovenfor anleggsvirksomhet.


Publisert 08.07.2016

Ny veileder om plantevernmidler

Oversikt over regelverket for alle som bruker, selger, importerer eller produserer plantevernmidler.


Publisert 23.08.2013

Faghefte om drenering

Fagheftet Drenering – teori og praksis formidler kunnskap om drenering av jordbruksjord.