Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer


Krisen i Ukraina

Lenker til oppdatert informasjon.

08.04.2024

Påmelding til Statsborgerseremoni 2024

Statsforvalteren i Agder inviterer nye landsmenn til seremoni i Kristiansand 27.  april 2024.


22.03.2024

Nytt e-læringskurs om CRPD

Hvorfor er CRPD viktig for deg som leder og ansatt i kommunen?

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Disse rettighetene er nedfelt i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det nye e-læringskurset er et verktøy for å øke likestillingen i kommunene.


15.03.2024

Kurs og verktøy for å styrke kommunenes arbeid med menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et offentlig organ opprettet av Stortinget og har som oppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. De har utarbeidet ressurser som del av sitt mandat om å rådgi offentlige organer om gjennomføringen av menneskerettighetene.


01.03.2024

Likestillingsredegjørelse for 2023

Statsforvalteren har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og vi skal dokumentere og redegjøre for arbeidet vårt


12.02.2024

Invitasjon til regional samling for kommunene i Østre Agder om endringer i velferdstjenestelovene 5.mars 2024

Statsforvalteren har i oppdrag å gjøre endringer i velferdstjenestelovgivningen kjent og implementert i fylket. Formålet med lovendringene er å styrke oppfølgingen av og samarbeidet rundt utsatte barn, unge og deres familier.


08.02.2024

Boligsosial konferanse i sør 2024

Velkommen til årets viktigste møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen. Vi byr på et variert program med gode eksempler fra kommunene og faglig påfyll fra blant annet Leieboerforeningen, Statsforvalteren og forskningsmiljø.

Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, samt frivillige og brukerorganisasjoner.

Påmeldingsfrist: 12. mars 2024


30.01.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn?

Statsforvaltaranes nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis ønskjer velkommen til digital-seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


29.01.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn?

Statsforvaltaranes nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis ønskjer velkommen til digital-seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


22.01.2024

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2024

Totalberedskap og frivillighetens innsats er tema for den ellevte utgaven av Kristiansandskonferansen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel