Likestilling og ikke-diskriminering

I tråd med likestillings- og diskrimineringsloven jobber vi systematisk for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person, og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Med likestilling mener vi likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Statsforvalteren har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og vi skal dokumentere og redegjøre for arbeidet vårt, jf. likestilling- og diskrimineringsloven §§ 24 og 26.

Statsforvalteren i Agder er sertifisert under Likestilt Arbeidsliv.


Publisert 08.03.2023

Vi gratulerer alle jenter og kvinner med dagen!

Statsforvalteren i Agder takker alle kommuner, frivillige organisasjoner, bedrifter og andre aktører som står på og bidrar til at likestillingen på Agder går fremover.


Publisert 27.02.2023

Likestillingsredegjørelse 2022 Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og vi skal dokumentere og redegjøre for arbeidet vårt


Publisert 28.11.2022

Likestillingskonferansen 2022: Digitalisering og utenforskap

Universitetet i Agder arrangerer årets Likestillingskonferanse torsdag 1. desember i Kristiansand.