Likestillingsredegjørelse for 2023

Statsforvalteren har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og vi skal dokumentere og redegjøre for arbeidet vårt

Publisert 01.03.2024

I tråd med likestillings- og diskrimineringsloven jobber vi systematisk for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person, og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Med likestilling mener vi likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Her kan du lese Statsforvalteren i Agder likestillingsregjørelse for 2023