Introduksjonsprogrammet

Oppdatert 02.01.2023

Formålet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til arbeid eller utdanning. 

Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Innhold i programmet

Kommunens ansvar

Tilsyns- og klageinstans

Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Målgruppen er personer mellom 18 og 55 som:

 • har fått asyl og dermed status som flyktninger
 • er overføringsflyktninger
 • har fått opphold på humanitært grunnlag etter en søknad om asyl
 • er familiegjenforent til gruppene nevnt ovenfor
 • er personer som etter samlivsbrudd har fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

For personer som har fått oppholdstillatelse før 1. januar 2021, gjelder fortsatt introduksjonsloven fra 2003.

Integreringsloven gjelder for:

 • personer som har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2021
 • personer som har fått oppholdstillatelse før 1. januar 2021, men som kom til Norge etter 1. januar 2021

Innhold i programmet

Introduksjonsprogrammet er individuelt tilpassa kvalifisering på fulltid, og formålet er å styrke mulighetene for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv for innvandrere, samt å styrke deres økonomiske selvstendighet. Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad. Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde

 • opplæring i norsk
 • opplæring i samfunnskunnskap
 • kurs i livsmestring
 • arbeids- eller utdanningsrettede element

Deltakere som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldreveiledning. Det samme gjelder deltakere som får barn i løpet av programmet.

Kommunens ansvar

Kommunen har plikt til å sørge for introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere bosatt i kommunen og som er i målgruppen for programmet. Introduksjonslova gir samtidig kommunen en rettslig ramme i integreringsarbeidet. Retten å delta i introduksjonsprogram gjelder bare i den første bosettingskommunen.

Tilsyns- og klageinstans

Introduksjonsloven og integreringsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners retter og plikter. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene. Det betyr at du kan klage på vedtak som gjelder deg selv og som omhandler:

 • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • vesentlige endringer i integreringsplan eller norskplan
 • stopp i introduksjonsprogrammet eller i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • permisjon
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

For at kommunen som har fattet vedtaket skal få anledning til å endre standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom kommunen hverken opphever eller endrer vedtaket, men opprettholder det, blir dokumentene i saken sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og tar en endelig avgjørelse.

Statsforvalteren fører dessuten tilsyn med kommunens forvalting av introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er å sørge for at alle kommuner oppfyller lovens minstekrav i ordningene. 

Vis mer


Publisert 18.08.2021

Ny sjekkliste for oversendelse av klagesaker etter introduksjonsloven og integreringsloven

For å sikre en mest mulig effektiv klagesaksbehandling har Statsforvalteren utarbeidet en detaljert sjekkliste for oversendelse av saker etter introduksjonsloven og integreringsloven (samt midlertidig lov), 


Publisert 22.03.2021

Veilederopplæring i ICDP

Etter ny integreringslov skal deltakere med barn under 18 år gjennomføre obligatorisk kurs i foreldreveiledning. 


Publisert 05.06.2020

Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.


Publisert 17.09.2018

Tilsyn etter introduksjonsordningen i Lillesand kommune

Fylkesmannen har våren 2018 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Lillesand kommune.


Publisert 17.09.2018

Endringar i introduksjonslova

Dei varsla endringane i introduksjonslova har nå trådt i kraft. Dei største endringane er knytta til forbod mot ansiktsdekkande plagg i undervisning, retten til introduksjonsprogram blir utvida og kommunane får plikt til å gi opplæring i norsk kultur og norske verdiar i mottak.


Publisert 28.11.2017

Tilsyn etter introduksjonsordningen i Flekkefjord kommune

Fylkesmannen har våren 2017 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Flekkefjord kommune.


Publisert 30.09.2017

Tilsyn etter introduksjonsloven i Arendal kommune

Fylkesmannen har våren 2017 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Arendal kommune.

 


Publisert 28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Iveland kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Iveland kommune.


Publisert 28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Vegårshei kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Vegårshei kommune.


Publisert 28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Åseral kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Åseral kommune.