Fritak fra taushetsplikt

Oppdatert 21.02.2023

Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold. Det er Statsforvalteren som gir fritak fra taushetsplikten.

Dersom Statsforvalteren ikke gir fritak, kan retten ved kjennelse beslutte at du likevel skal vitne. Retten kan også beslutte at du ikke skal forklare deg, selv om Statsforvalteren har gitt deg fritak fra taushetsplikten.

Vær oppmerksom på at det er politi eller advokat (prosessfullmektig til parten) som må søke om fritak på vegne av deg som ansatt. Søknaden kan sendes digitalt. 

Det er ikke nødvendig med fritak fra Statsforvalteren dersom den personen som har krav på taushet, godkjenner at opplysningene kan frigis. I barnefordelingssaker trenger ikke Statsforvalteren frita barnevernstilsette fra taushetsplikten. Barnevernstjenesten kan uhindret av taushetsplikten gi opplysninger til domstolen. 

Vis mer


Publisert 15.03.2016

Fritak for taushetsplikt for ansatte i barnehager, skoler, barnevern og sosialtjeneste

De kan fritas fra taushetsplikten av personen som har krav pƄ taushet, eller dersom vedkommende ikke samtykker.


Publisert 14.03.2016

Helsepersonells vitneplikt for domstolene og fylkesnemnda

Helsepersonell er en av yrkesgruppene som er unntatt utgangspunktet om at alle har vitneplikt.