Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.11.2023

Velkommen til Barn og Unge Først konferansen i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til Barn og Unge Først konferansen 7.- 8. februar 2024 på Scandic Hell.


Publisert 14.08.2023

Ressurser til arbeid med samisk i barnehagen

Statsforvalteren og Sametinget har nå 3 tilskuddsordninger med søknadsfrist høsten 2023. Nord universitet tilbyr begynneropplæring i sør- og lulesamisk.


Publisert 13.03.2023

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehagen, kan nå søke Statsforvalteren om tilskudd for 2023 Søknadsfristen er 1. april 2023


Publisert 25.01.2023

Fagsamling for menn i barnehagen - Menn i farta

Onsdag 19. april og torsdag 20. april inviteres det til fagsamling for menn som jobber i barnehagene i Trøndelag.


Publisert 25.01.2023

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer alle landets barnehager til å søke på Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2023!


Publisert 08.10.2021

Fagdag for menn i barnehagen

Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen - en mannskultur?


Publisert 15.09.2021

Ny lov sikrer barn flere rettigheter

Det er lovfestet at barn i barnehage skal slippe å oppleve mobbing, og ansatte har plikt til å gripe inn hvis mobbing oppdages.


Publisert 30.04.2021

Inspirasjonsmøte for menn i barnehage

Torsdag 3. juni kl 09.30 – 11.30 arrangerer vi digitalt inspirasjonsmøte for deg som jobber i barnehagen. Invitasjonen går til menn, for vi ønsker å ta nettverksmøter for MIB-grupper tilbake.


Publisert 10.03.2021

Tilskudd for ansatte/studenter på barnehagelærerutdanning

Det blir fra høsten 2021 mulig for barnehageeier å søke tilretteleggingstilskudd på kr 40 000 per halvår.


Publisert 05.02.2021

Bli barnehagelærer mens du jobber

Det er mangel på barnehagelærere med kompetanse i samisk språk og kultur i fylket vårt.