Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


05.02.2021

Bli barnehagelærer mens du jobber

Det er mangel på barnehagelærere med kompetanse i samisk språk og kultur i fylket vårt.


12.01.2021

Foredrag om inkluderende læringsmiljø

Guttorm Helgøy har laget et praksisnært og svært nyttig foredrag i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, om blant annet kartlegging og observasjon av læringsmiljø.


30.10.2020

Midler til kompetansetiltak i barnehage

Tiltakene skal understøtte arbeidet med samisk innhold i Rammeplan for barnehagen, og kompetanse om nasjonale minoriteter.


01.11.2018

Søk om midler til rammeplanarbeid

Invitasjon til barnehager som behøver støtte til innføring av rammeplan i barnehagen. Med tema: Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning