Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2023

Søknadsfrist:
1. april 2023 23.59
Målgruppe:
Barn i barnehage i alderen 4-6 år i Trøndelag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, frivillige organisasjoner, barnehager
Rapporteringsfrist:
5. januar 2024 23.59

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehagen, kan nå søke Statsforvalteren om tilskudd for 2023 Søknadsfristen er 1. april 2023

Publisert 01.03.2023

Tilskudd
Statsforvalteren i Trøndelag lyser med dette ut tilskuddsmidler for svømmeopplæring til barn i barnehager. Statsforvalteren i Trøndelag har fått tildelt kr. 6 300 000,- som skal benyttes til formålet.
Tilskuddssatsen er kr. 2 000,- per barn. Deler av tilskuddet kan også benyttes til transport.

Mål for opplæringen
Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehagen tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

Målgruppe
Barn i barnehager i alderen 4-6 år i Trøndelag.

Vilkår for tilskudd
• Opplæringen skal skje i barnehagen sin åpningstid, og skal i hovedsak skje i basseng.
• Hele tilskuddet skal benyttes til aktiviteter som er relatert til   svømmeopplæring til barna
• Gutter og jenter skal få et likeverdig tilbud
• Det kan søkes om midler for et år av gangen
• De som fikk midler i 2022, må ha levert rapport før nye midler kan bli utbetalt. I søknaden må det tas hensyn til evt. ubrukte midler tildelt i 2022 slik at søknadssummen for 2023 blir reel i forhold til det totale antallet barn det skal gis opplæring til.

Organisering

Tilskuddsmottakerne velger hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres innenfor rammene for tilskuddet. Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner må selv dekke kostnader ut over tilskuddet.

Søknad om tilskudd

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner søker direkte til Statsforvalteren. Søknadsfrist er 1. april 2023. Midlene vil bli utbetalt i løpet av juni mnd.
Fra 2022 tok Statsforvalteren i bruk det nasjonale digitale søknadsskjemaet. Du finner søknadsskjemaet i høgremenyen.
Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Rapportering

Tilskuddsmottakerne skal innen 5. januar 2024 rapportere til Statsforvalteren om bruk av midlene. Tilskuddsmottakerne må gjøre seg kjent med hva det skal rapporteres på.
Fra 2022 tok Statsforvalteren i bruk det nasjonale digitale rapporteringsskjemaet. Du finner rapporteringsskjemaet i høgremenyen.

For de som rapporterer for flere barnehager

I kolonnen «Antall barn totalt» skal en føre opp tallet på barn som har gjennomført svømmeopplæring. I kolonnen «Beskrivelse av opplæringen» ber vi at det blant annet opplyses om hvor mange timer svømmeopplæring barna har fått.

 

Søknadsfrist:
1. april 2023 23.59
Målgruppe:
Barn i barnehage i alderen 4-6 år i Trøndelag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, frivillige organisasjoner, barnehager
Rapporteringsfrist:
5. januar 2024 23.59