Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Har du barn med særskilte behov?

Barnehagen skal tilpasse det pedagogiske tilbudet etter barns behov og forutsetninger, også når de har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.

Barna som trenger ekstra støtte må tidlig få den pedagogiske, fysiske, tekniske og sosiale tilretteleggingen som er nødvendig for å gi et inkluderende og helhetlig tilbud.

Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Foreldrene må samtykke før PPT utreder saken og kommunen fatter vedtak.

Et barn har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne. Tilretteleggingen skal bidra til at barnet skal kunne gå i barnehagen og kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og få likeverdige aktivitets- og utviklingsmuligheter som andre barn.

Barn som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging og tegnspråkopplæring.

Se Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside for mer informasjon

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.