Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.03.2024

Sensorer i grunnskolefagene er oppnevnt

Statsforvalteren har før påske oppnevnt i overkant av 100 lærere som sensorer til grunnskoleeksamen i norsk, matematikk og engelsk.


21.02.2024

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2024

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehagen, kan nå søke Statsforvalteren om tilskudd for 2024. Søknadsfristen er 1. april 2024


20.02.2024, Oppdatert 26.02.2024

Å ta barn på alvor- spennende fagdag om å samtale med barn og unge om sensitive tema

RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til spennende gratis fagdag 21. mars i samarbeid med dr.polit og spesialpedagog Kari Trøften Gamst. Hvordan kan vi jobbe kunnskapsbasert i møte med barn og unge vi har bekymring for og hvordan kan vi bruke voldsforebyggende verktøy? Dette er noe av programmet for dagen.


18.12.2023

Digitale ressurser om bekymringsfullt fravær

Fravær, uansett årsak, får både sosiale og faglige konsekvenser for barn og elever. Det er derfor viktig at barnehager og skoler jobber forebyggende, og håndterer bekymringsfullt fravær, tidlig og godt. Dette arbeidet fordrer god systematikk; ikke fra enkeltansatte – men fra hele kollegiet.


24.11.2023

Velkommen til Barn og Unge Først konferansen i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerte Barn og Unge Først konferanse 7.- 8. februar 2024 på Scandic Hell.


03.10.2023

Statlige tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling

For å sikre at lokalt utviklingsarbeid er innenfor de statlige og trønderske føringene - og for å kjenne det handlingsrom som ligger i ordningene, er det viktig å ha god oversikt og innsikt i disse.


22.08.2023

Tilskudd til videreutdanning for lærere i samisk og stipend til lærerutdanning

Tilskuddets retningslinjer er endret sommeren 2023. Vi ønsker her å informere skoleeiere og lærerstudenter om tilskuddets innhold.


14.08.2023

FoUI-samling UTSATT

SAMLINGEN ER UTSATT. Partnerskapet for FOUI i offentlig sektor i Trøndelag ønsker velkommen til årets treff med forskning og innovasjon i offentlig sektor som tema.


14.08.2023

Ressurser til arbeid med samisk i barnehagen

Statsforvalteren og Sametinget har nå 3 tilskuddsordninger med søknadsfrist høsten 2023. Nord universitet tilbyr begynneropplæring i sør- og lulesamisk.


20.06.2023

Webinar om barnekoordinatorordningen - status og erfaringsdeling

Statsforvalteren inviterer til erfaringsdeling for arbeidet med barnekoordinator i Trøndelag.

Endringene i velferdslovgivningen med virkning fra 1. august 2022 innholder bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel