Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2022

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

07.02.2023

Støtteressurser og videreutdanning for samisk innhold i skole og barnehage

Utdanningsdirektoratet og Sametinget har sammen laget støtteressurser for skolene til arbeid med samisk innhold i fagene. Det er også opprettet videreutdanning for barnehagelærere.


25.01.2023

Fagsamling for menn i barnehagen - Menn i farta

Onsdag 19. april og torsdag 20. april inviteres det til fagsamling for menn som jobber i barnehagene i Trøndelag.


25.01.2023

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer alle landets barnehager til å søke på Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2023!


11.01.2023

Fagfrokost om offentlige organers ansvar for bruk av tolk (tolkeloven)

Bruk av tolk i offentlig sektor ble fra 1. januar 2022 regulert i en egen lov: Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven).


11.01.2023

Har du rett til samisk opplæring i skolen?

Statsforvalterne inviterer til to nettseminarer om samisk opplæring 1. og 2. februar. Det første er for skoleeiere, det andre går på kveldstid og er for foreldre og barn. På kurset for foreldre og barn vil det også bli gitt informasjon om samisk språk i barnehagen.


04.01.2023

Planer for tilsyn 2023 - høring til kommunene

Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid med statlige tilsynsetater, utarbeidet en oversikt over planlagte statlige tilsyn med kommunene for 2023. 


09.12.2022

Statsforvalteren og NAV sammen om klart språk

Språkverksted for NAV-ansatte og samarbeid med «språkjoker» Daniel Bergamelli hos Statsforvalteren i Trøndelag gir resultater. Nå er det bedre språk i vedtaksbrev om økonomisk sosialhjelp fra NAV Ørland.


29.09.2022

Hvordan ivareta samiske perspektiver i utviklingsarbeidet

Samarbeidsforum for REKOM i Trøndelag har vedtatt langsiktige planer for barnehagenes kompetanse- og utviklingsarbeid


29.09.2022

Statstilskudd til samisk opplæring

Statsforvalteren i Troms og Finnmark behandler søknader om statstilskudd til samisk opplæring i alle trønderkommuner, unntatt Røros, Snåsa og Røyrvik


13.09.2022

Digital samling om eksamen etter LK20/LK20S

Utdanningsdirektoratet vil i samarbeid med Statsforvalteren arrangere eksamenssamling for potensielle sensorer i grunnskolen, i fagene norsk, matematikk og engelsk.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel