Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


13.01.2022

Kompetansepakke om trygt og godt barnehagemiljø

Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansepakke om trygt og godt barnehagemiljø.

 


16.12.2021

Smøremåltid kan være like bra som varmmåltid

Gjennom prosjektet skolemåltid i Trøndelag har åtte kommuner i fylket testet ut ulike modeller for skolemåltid. Erfaringene viser at det ikke finnes en oppskrift for innføring av skolemåltid, men at det er fullt mulig. 


13.12.2021

Om rammene i regelverket for barnehage- og skoletilbudet under koronapandemien

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder til statsforvalterne om muligheten for å stenge eller begrense barnehage- og skoletilbudet.


17.11.2021

Mulige smitteverntiltak i skoler

Vi har fortsatt en utfordrende smittesituasjon i fylket og Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt mange henvendelser med spørsmål om hvilke tiltak som er mulig å benytte i skolene nå.  


25.10.2021

Ny mal for tilstandsrapport

Det har nå kommet en ny mal for den årlige tilstandsrapporten, som har som mål å bidra til større oppmerksomhet om kvaliteten på opplæringa.


13.10.2021

Nettverk "Barn som pårørende"

Kommuner som ønsker å utvikle arbeidet sitt for «Barn som pårørende» inviteres til å delta i et regionalt fagnettverk.

Påmelding innen 07.11.2021 her:

Læringsnettverk - barn som pårørende (pameldingssystem.no)

 


08.10.2021

Fagdag for menn i barnehagen

Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen - en mannskultur?


06.10.2021

Webinar om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og krisesenterveilederen- faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet

Forebyggende voldsarbeid har hatt et økende fokus hos sentrale myndigheter den senere tid, og krever en tverrfaglig bevissthet i kommunens tjenesteyting. 


01.10.2021

Skolemåltid i Trøndelag - erfaringsseminar

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til seminar for å dele erfaringer fra prosjekt Skolemåltid i Trøndelag.


20.09.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp

Barn og unge har blant annet plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, mens ungdom mellom 16 og 19 år har rett til videregående opplæring.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel