Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.09.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

24.11.2023

Velkommen til Barn og Unge Først konferansen i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til Barn og Unge Først konferansen 7.- 8. februar 2024 på Scandic Hell.


03.10.2023

Statlige tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling

For å sikre at lokalt utviklingsarbeid er innenfor de statlige og trønderske føringene - og for å kjenne det handlingsrom som ligger i ordningene, er det viktig å ha god oversikt og innsikt i disse.


22.08.2023

Tilskudd til videreutdanning for lærere i samisk og stipend til lærerutdanning

Tilskuddets retningslinjer er endret sommeren 2023. Vi ønsker her å informere skoleeiere og lærerstudenter om tilskuddets innhold.


14.08.2023

FoUI-samling UTSATT

SAMLINGEN ER UTSATT. Partnerskapet for FOUI i offentlig sektor i Trøndelag ønsker velkommen til årets treff med forskning og innovasjon i offentlig sektor som tema.


14.08.2023

Ressurser til arbeid med samisk i barnehagen

Statsforvalteren og Sametinget har nå 3 tilskuddsordninger med søknadsfrist høsten 2023. Nord universitet tilbyr begynneropplæring i sør- og lulesamisk.


20.06.2023

Webinar om barnekoordinatorordningen - status og erfaringsdeling

Statsforvalteren inviterer til erfaringsdeling for arbeidet med barnekoordinator i Trøndelag.

Endringene i velferdslovgivningen med virkning fra 1. august 2022 innholder bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. 


30.05.2023

Invitasjon til å delta på regional samling om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Til tilskuddsmottakere av midler til Kompetanseløftet i Trøndelag

Vi er inne i de tredje året med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis; noen er godt i gang, og andre er i startgropa. I den forbindelse inviterer Utdanningsdirektoratet og Statsforvalterne til regionale konferanser. Vår konferanse avholdes i Bodø, og dere inviteres med dette til å delta.


12.04.2023

Spleiser for å få flere på sørsamisk lærerutdanning

Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, og forvaltningskommunene for sørsamisk samarbeider om en stipendordning for å få flere søkere til lærerutdanningen.


10.03.2023

Barnevernstjenestens arbeid med gjenforeningsmålsettingen

Det er et grunnleggende prinsipp i barnevernloven at en omsorgsovertakelse ikke skal vare lenger enn nødvendig, noe som også følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen.


08.03.2023

Rekruttering av fosterhjem i familie og nettverk

Mangel på fosterhjem er en sentral og alvorlig utfordring i barnevernsarbeidet. Det er for de fleste barn en fordel å flytte til et fosterhjem i nærheten av oppvekstmiljøet sitt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel