Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp

Barn og unge har blant annet plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, mens ungdom mellom 16 og 19 år har rett til videregående opplæring.

Som elev har man også en del andre rettigheter. Om man ikke får det man har rett på, kan man klage.

Du kan lese mer om det ved å klikke på bildet under.

Dine rettigheter og klagemuligheter på opplæringsområdet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.04.2024, Sist endret 08.04.2024

Veileder, klage på standpunktkarakter i fag våren 2024

Hensikten med denne veiledningen er å tydeliggjøre hva som forventes av alle involverte i behandlingen av klager på standpunktkarakter. Vi håper dette vil skape forståelse og forutsigbarhet for alle parter.


Publisert 22.08.2023

Tilskudd til videreutdanning for lærere i samisk og stipend til lærerutdanning

Tilskuddets retningslinjer er endret sommeren 2023. Vi ønsker her å informere skoleeiere og lærerstudenter om tilskuddets innhold.


Publisert 14.04.2023

Kompetansepakker - oppdatert informasjon

Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansepakker som skal gi støtte til å utvikle kompetanse og praksis i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, PP-tjenesten, lærebedrifter og prøvenemder, og kan bidra til at opplæringen er i tråd med de mål som angitt i læreplanverket. Det er nå oppdatert informasjon knyttet til disse pakkene, datert 17.03.23.


Publisert 12.04.2023

Spleiser for å få flere på sørsamisk lærerutdanning

Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, og forvaltningskommunene for sørsamisk samarbeider om en stipendordning for å få flere søkere til lærerutdanningen.


Publisert 27.06.2022

Eksamenssamlinger høsten 2022

For å ivareta sensorenes behov for støtte rundt sensuren og sikre rekruttering av nye sensorer våren 2023 gjennomføres det eksamenssamlinger.


Publisert 11.05.2022

Veileder, klage på standpunktkarakter i fag

Hensikten med denne veiledningen er å tydeliggjøre hva som forventes av alle involverte i behandlingen av klager på standpunktkarakter. Vi håper dette vil skape forståelse og forutsigbarhet for alle parter.


Publisert 02.03.2022

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående våren 2022 er avlyst

Kunnskapsdepartementet har i dag fastsatt endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole. 


Publisert 21.02.2022

Skoler må melde på elever til våreksamen

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever (ute på høring). Skolene må likevel melde på elever til våreksamen som vanlig! 


Publisert 11.02.2022

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever våren 2022

Forslaget skal på en kort høring før endelig beslutning vil bli tatt.


Publisert 10.02.2022

Krav til varsling, forskrift til opplæringsloven § 3-8

Skolen skal varsle elevene og foreldrene om eleven står i fare for å ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag eller nedsatt karakter i orden eller atferd.