Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


05.02.2021

Bli barnehagelærer mens du jobber

Det er mangel på barnehagelærere med kompetanse i samisk språk og kultur i fylket vårt.


12.01.2021

Foredrag om inkluderende læringsmiljø

Guttorm Helgøy har laget et praksisnært og svært nyttig foredrag i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, om blant annet kartlegging og observasjon av læringsmiljø.


30.10.2020

Midler til kompetansetiltak i barnehage

Tiltakene skal understøtte arbeidet med samisk innhold i Rammeplan for barnehagen, og kompetanse om nasjonale minoriteter.


01.11.2018

Søk om midler til rammeplanarbeid

Invitasjon til barnehager som behøver støtte til innføring av rammeplan i barnehagen. Med tema: Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning