Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 15.09.2021

Ny lov sikrer barn flere rettigheter

Det er lovfestet at barn i barnehage skal slippe å oppleve mobbing, og ansatte har plikt til å gripe inn hvis mobbing oppdages.


Publisert 30.04.2021

Inspirasjonsmøte for menn i barnehage

Torsdag 3. juni kl 09.30 – 11.30 arrangerer vi digitalt inspirasjonsmøte for deg som jobber i barnehagen. Invitasjonen går til menn, for vi ønsker å ta nettverksmøter for MIB-grupper tilbake.


Publisert 10.03.2021

Tilskudd for ansatte/studenter på barnehagelærerutdanning

Det blir fra høsten 2021 mulig for barnehageeier å søke tilretteleggingstilskudd på kr 40 000 per halvår.


Publisert 05.02.2021

Bli barnehagelærer mens du jobber

Det er mangel på barnehagelærere med kompetanse i samisk språk og kultur i fylket vårt.


Publisert 12.01.2021

Foredrag om inkluderende læringsmiljø

Guttorm Helgøy har laget et praksisnært og svært nyttig foredrag i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, om blant annet kartlegging og observasjon av læringsmiljø.


Publisert 30.10.2020

Midler til kompetansetiltak i barnehage

Tiltakene skal understøtte arbeidet med samisk innhold i Rammeplan for barnehagen, og kompetanse om nasjonale minoriteter.


Publisert 01.11.2018

Søk om midler til rammeplanarbeid

Invitasjon til barnehager som behøver støtte til innføring av rammeplan i barnehagen. Med tema: Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning