Publisert 26.01.2022

Klimasats 2022

Med forbehold om godkjenning i Stortinget, blir det satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2022. 


Publisert 25.01.2022

Informasjonsbrev uke 4

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 20.01.2022

Bioenergistrategi for Nord-Norge

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi "Grønn varme i nord". 


Publisert 20.01.2022

Webinar om prising av Inn på tunet-tjenester

Å sette riktig pris på tjenestene kan være en utfordring for både tilbydere av Inn på tunet og Ut på vidda. Statsforvalterne i Nordland og i Troms- og Finnmark inviterer derfor til webinar 18/2 der du som tilbyr velferdstjenester kan øke din kompetanse om prissetting. 


Publisert 19.01.2022

Priskontroll ved behandling av konsesjonssøknader

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om kommunens behandling av søknad om konsesjon.


Publisert 18.01.2022

Søk midler i klima- og miljøprogrammet (KMP) 2022

Statsforvalteren i Nordland har 400 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2022. Programmet omhandler fem kategorier: klimatilpassing, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensing til vann, jord og luft.


Publisert 18.01.2022

Ny strategisk plan for jordvern

Jordvern handler om å sikre muligheten for framtidige generasjoner til å dyrke mat i Nordland. Det innebærer vern av arealer og jordas fruktbarhet.


Publisert 18.01.2022

Beitebruksplan

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om beitebruksplan.

Publisert 18.01.2022

Samarbeid om beiting i utmark

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om organisering og drift av beitelag. 


Publisert 18.01.2022

Arealregnskap - nødvendig begrunnelse for ny arealbruk

Statsforvalteren forventer at kommuner som vil legge ut nye arealer til utbyggingsformål kan legge fram et arealregnskap som viser at det ikke er tilstrekkelige muligheter i eksisterende planavklarte områder.