Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 13.01.2014, Sist endret 21.06.2021

Regler for gjenbruk av betong og andre rive- og overskuddsmasser

Det er miljøvennlig å gjenvinne betong, tegl, stein- og gravemasser, og andre typer bygg- og anleggsavfall. Her vil vi forsøke å gi en oversikt over hvilke regler som gjelder for dette.


Publisert 06.12.2013

Stans i mottak hos Helgeland Bioenergi AS

Fylkesmannen har vedtatt stans i mottak av råstoff til Helgeland Bioenergi AS inntil pålegg om retting av avvik er etterkommet.


Publisert 06.12.2013

Hva trenger jeg å vite om kreosotimpregnert trevirke

Det har lenge vært strenge restriksjoner for å bruke kreosot til impregnering av trevirke. Det er kun visse bruksområder der det er tillatt. Når det gjelder avfallshåndtering, er kreosot og kreosotbehandlede materialer å anse som farlig avfall og må derfor håndteres i tråd med avfallsregleverket.


Publisert 06.12.2013

Pålegg om opprydding i Holandsvika

Fylkesmannen har pålagt opprydding av avfall fra Helgeland bioenergi AS (HBE) sitt anlegg i Holandsvika, Vefsn kommune.


Publisert 03.12.2012

Elkem Salten må fjerne ulovlig avfall

Klima- og forurensningsdirektoratet pålegger Elkem Salten å fjerne ulovlig avfall fra deponiet i Andkilen i Sørfold.


Publisert 03.12.2012

Fylkesmannen anmelder entreprenør og mottak

Avfallsmottaket hadde bare lov å ta i mot 60 tonn rent rivningstrevirke, men tok i mot 165 tonn usortert rivningsavfall fra riveentreprenøren. Nå er begge anmeldt.


Publisert 19.10.2012

Ny veileder for håndtering av gipsavfall

Veilederen er ment som et hjelpemiddel for alle som håndterer gipsavfall. Dette for at problemer med deponering og forbrenning med slikt avfall skal unngås.