Avfallsselskap i Nordland

Nordland har seks interkommunale avfallsselskap og fire private avfallsselskap som har anlegg som er omfattet av industriutslippsdirektivet (virksomheter over en viss størrelse). Vi har også flere mindre avfallsanlegg. 

Publisert 28.11.2012

De interkommunale selskapene driver miljøstasjoner i siner respektive eierkommuner i tillegg til de regionale avfallsdeponiene. De private avfallsselskapene driver avfallsanlegg og tilbyr avfallstjenester i hovedsak for bedriftsmarkedet.

Det meste avfallet vi leverer inn til avfallsselskapet nå for tida går til materialgjenvinning eller forbrenning med energigjenvinning. Det er likevel behov for å deponere noe avfall som det er vanskelig å finne andre løsninger for.

Statsforvalteren i Nordland holder på å oppdatere tillatelsene til de største avfallsanleggene i Nordland i 2020-2022.

De private avfallsselskapene tilbyr tjenester i hovedsak til næringslivet. De har ulike foretningsområder innenfor farlig avfall, bygge- og rivningsavfall, metaller osv. Også de interkommunale selskapene har datterbedrifter som tilbyr tjenester til næringslivskunder innenfor de samme områdene.

Tillatelser til drift av avfallsanlegg

I artiklene som ligger under her finner dere tillatelsene til noen av de største avfallsselskapene i Nordland der statsforvalteren er forurensningsmyndighet. Andre tillatelser finnes på Norske Utslipp.

Vi gjør oppmerksom på at det også er avfallsselskaper som har tillatelse fra Miljødirektoratet som har anlegg i Nordland. Det er også selskaper som tilbyr tjenester i Nordland, men som har tillatelse fra andre statsforvalterembeter.


Publisert 10.01.2022

Ny tillatelse til Østbø AS avd. Lofoten

Østbø AS avd. Lofoten har fått tillatelse til mottak, sortering, lagring og behandling av avfall på et avfallsanlegg på Storeidøya industriområde i Vestvågøy kommune.


Publisert 16.12.2021

Ny tillatelse til Bil1din Helgeland AS - anlegg for mottak og behandling av kasserte kjøretøy - Vefsn

Bil1din Helgeland AS har fått tillatelse til å ta imot og miljøsanere kasserte kjøretøy på Åremma i Mosjøen. Bedriften kan skrive ut vrakmelding.


Publisert 25.11.2021

Revidert tillatelse for HRS IKS sitt anlegg på Djupvik - Narvik

Statsforvalteren har revidert tillatelsen til HRS IKS sitt anlegg på Djupvik slik at den oppfyller kravene til beste tilgjengelige teknikker (BAT) som følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED). Vi har også gitt HRS IKS tillatelse til mottak og behandling av kasserte kjøretøy.


Publisert 02.11.2021

Midlertidig tillatelse til Bodø Spektrum AS - mellomlagring og behandling av overskuddsmasser

Bodø Spektrum AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til å mellomlagre overskuddsmasser i Hålogalandsgata 131 i Bodø.


Publisert 21.10.2021

Endret tillatelse til Østbø AS avd. Bodø - Vikan

Statsforvalteren har endret tillatelsen til Østbø AS avd. Bodø sitt anlegg i Vikan slik at den oppfyller kravene til beste tilgjengelige teknikker (BAT) som følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED).


Publisert 01.09.2021

Ny tillatelse til Østbø AS avd. Mo i Rana

Østbø AS avd. Mo i Rana har fått tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall på Langsvassheia i Rana kommune. Tillatelsen er gitt for 3 år.


Publisert 01.09.2021

Ny tillatelse til Salten Marine Resource AS - mottak for fiskeslam

Salten Marine Resource AS har fått tillatelse etter forurensingsloven til å ta imot og behandle fiskeslam fra settefiskanlegg. Bedriften har anlegg ved Meløy Havnebygg i Glomfjorden.


Publisert 01.09.2021

Ny tillatelse til Totalknusing Mosjøen AS - anlegg for mottak av returmasser

Totalknusing Mosjøen AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og gjenvinne naturlige overskuddsmasser, betong og returasfalt. Anlegget er plassert ved bedriftens masseuttak på Veset i Vefsn kommune.


Publisert 12.05.2021

Endret tillatelse til Reno-Vest Produksjon AS

Reno-Vest Produksjon AS har fått endret sin tillatelse etter forurensningsloven til å motta og lagre kasserte kjøretøy og jern- og metallavfall. Tillatelsen til å ta imot kasserte fritidsbåter er også innlemmet i denne nye tillatelsen.


Publisert 25.03.2021

Ny tillatelse til Iris Salten IKS - deponi

Iris Salten IKS har fått tillatelse etter forurensningsloven til å motta og deponere PFAS-holdige masser i egen PFAS-celle på deponiet på Vikan. Bedriften har også fått tillatelse til deponi for rene masser.


Aktuelt

Klimagasser: Ved nedbryting av organisk avfall produseres en rekke gasser, blant annet metan (CH4) og karbondioksid (CO2) som bidrar til drivhuseffekten og den globale oppvarmingen. Les mer om dette på Miljøstatus.