Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 19.05.2015

Nå kan du søke tilskudd til opprydding av søppel i strandsonen

Miljødirektoratet lyser ut tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Lag, foreninger og bedrifter kan søke om midler innen fristen som er 15. juni 2015.


Publisert 11.05.2015

Fylkesmannen følger opp gipsdeponier i Holandsvika

Nye funn i Holandsvika tyder på at et gammelt industrideponi fra 1990-tallet har blitt delvis blottlagt. Deponiet inneholder en blanding av gips og sponplater av tre. Dette vil ved nedbrytning gi en svært sterk og ubehagelig lukt.


Publisert 06.03.2015

Kompostering i Holandsvika

Fylkesmannen tillater kompostering av nye typer våtorganisk avfall i Holandsvika.


Publisert 06.02.2015

Status for komposteringsanlegget i Holandsvika

Fylkesmannen godkjenner forlengelse av oppstartsfasen til komposteringsanlegget i Holandsvika i Vefsn kommune. Det ble i foretatt en uvarsla kontroll av anlegget 26.januar i år.


Publisert 12.12.2014

Fylkesmannen gir klarsignal til drift i Holandsvika

 

Komposteringsanlegget i Holandsvika i Vefsn kommune ble stengt etter en befaring i 2013. Daværende eiere hadde brutt flere av vilkårene i tillatelsen, og det forårsaket store luktproblemer. De nye eierne har nå rettet dette. Fylkesmannen har derfor gitt klarsignal for oppstart av ny produksjon på anlegget.


Publisert 17.09.2014

Fylkesmannen setter krav om godkjenning før oppstart i Holandsvika

Det er nå kommet nye eiere av komposteringsanlegget i Holandsvika i Vefsn kommune. Fylkesmannen har satt et tilleggskrav i tillatelsen til anlegget, som første gang ble gitt til Helgeland Bioenergi AS. De nye driverne, K2 Nord AS, må nå ha en godkjenning før driften kan settes i gang.


Publisert 01.09.2014

Deponiaksjon 2014

I september gjennomføres det en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot aktive og nedlagte avfallsdeponier.


Publisert 29.04.2014

Avfallsplaner i havner

Kystommunene, havneansvarlige og Fylkesmannen har fått nye oppgaver som omhandler avfallsplaner i havner.


Publisert 05.03.2014

Opprydding i Holandsvika

Fylkesmannen i Nordland, Vefsn kommune og Helgeland sparebank (HSB) har i dag vært i dialog vedrørende umiddelbar opprydding av slakteavfallet som ligger i og utenfor komposteringsanlegget i Holandsvika.


Publisert 25.02.2014

Slakteavfall i Holandsvika

Med bakgrunn i det store mediefokuset som har vært om saken vil Fylkesmannen med dette redegjøre for vårt arbeid med oppfølging av komposteringsanlegget og slakteavfallet i Holandsvika.