Separasjon og skilsmisse -Nordland

Oppdatert 22.03.2022

Ektefeller som ønsker å gå fra hverandre, kan søke digitalt om separasjon og skilsmisse. Statsforvalteren behandler søknaden.

Ønsker du å skilles, må du først søke om separasjon dersom du og ektefellen din fremdeles bor sammen eller har bodd fra hverandre i mindre enn to år.

Du kan velge å sende inn søknaden digitalt, eller fylle ut et papirskjema. Digital søknad henter automatisk nødvendige opplysninger, og gjør det raskere å fylle ut søknaden.

Vis mer

Separasjon (§20)

En ektefelle som ikke lengere ønsker å fortsette samlivet kan søke separasjon etter ekteskapsloven §20 på fastsatt skjema.

 • dersom dere har felles barn under 16 år må dere til mekling før bevilling kan gis, meklingsattest legges ved søknaden. Mekling er påkrevd selv om barna er i fosterhjem.
 • ved ekteskap inngått i utlandet må vigselsattest legges ved søknaden.
 • dersom hverken du eller din ektefelle er norsk statsborger må det legges ved relevant dokumentasjon på deres tilknytting til Norge, f.eks siste gitte oppholdstillatelse.

Så sant søknad er komplett, begge parter har signert og alle vedlegg er med vil saksbehandlingstid i de fleste tilfeller være under 1 måned.

Vi gjør oppmerksom på at separasjonstiden regnes fra det tidspunkt bevilling er gitt. Fortsetter samlivet i lengere tid etter at separasjon er gitt, kan separasjonsbevillingen miste sin rettsvirkning.

les mer om separasjon

Skilsmisse (§21 Skilsmisse etter separasjon)

Når man har vært separert, samt oppfyller kravet for ett års separasjonstid, kan man søke skilsmisse etter ekteskapsloven §21. Søknadsprosessen går ikke automatisk selv om ett år er gått siden separasjonen ble innvilget. Minimum en av partene må sende søknad på fastsatt skjema for å få behandlet skilsmisse.

 • to vitner må bekrefte at dere har bodd fra hverandre siden separasjonen. Adskillelseserklæringen også kalt vitneerklæringen sendes sammens med søknaden.
 • dersom du søker på papir må to vitner bekrefte din signatur. Dersom du søker digitalt bekreftes din signatur med din e-ID

Saksbehandlingstid opptil 3 måneder.

les mer om skilsmisse

Begge er part i saken, vi trenger signatur fra begge

Selv om en av partene har rett til å ta ut separasjon og etterhvert skilsmisse er begge part i saken.

Statsforvalteren er avhengig av en skriftlig bekreftelse fra den andre part på at vedkommende vet vi behandler en sak som angår han/henne, og har hatt mulighet til å komme med en uttalelse.

 • dersom vi får inn søknad der bare en av partene har signert må andre part kontaktes for å be om medunderskrift/uttalelse i saken.

Det kan gå opptil 3 måneder før vi starter saksbehandlingen, det kan derfor være tidsbesparende at du selv sender søknaden til den andre part. Dersom du sender i papirform send gjerne èn søknad direkte til Statsforvalteren og èn til den andre part. Søker du digitalt oppfordres du til å sende via den andre part. Saken kommer da til Statsforvalteren til behandling selv om andre part ikke svarer.

Digital medunderskrift/uttalelse

Hvis du har fått brev fra oss der vi ber deg komme med en uttalelse/medunderskrift i forbindelse med en separasjon eller skilsmisse kan denne besvares digitalt. Det finnes per idag ikke et eget skjema til dette, men du kan bruke vår løsning for sikker digital melding. Da må du bruke din e-ID for å logge deg inn. Du kan scanne/ta bilde av eventuelle vedlegg og legge ved meldingen.

 • velg Statsforvalteren i Nordland
 • vis til saksnummer
 • legg igjen en melding der du sier noe om du ønsker å medsignere søknad om separasjon/skilsmisse, eventuelt en uttalelse på fremlagte opplysninger.
 • ta stilling til din klagerett (dersom du ikke gjør dette har du automatisk 3 ukers klagerett).

Selv om du ikke ønsker å bidra til at bevilling blir gitt, ønsker vi allikevel å få en tilbakemelding fra deg på at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører fra deg, vil et eventuelt vedtak bli forkynt for deg.

send oss en sikker digital melding

Melding om vedtak -klagerett

Dersom du har sendt melding til Statsforvalteren vedrørende din separasjon eller skilsmisse og enten ikke tatt stilling til din rett til å klage på at bevilling blir gitt eller krysset av for at du ikke ønsker å frasi deg din rett til å klage, vil du få et brev som informerer deg dersom bevilling blir gitt. Du vil da ha tre uker på deg til å sende en klage. Klagen sendes Statsforvalteren. Dersom du allikevel skulle ønske å si fra deg din klagerett kan dette gjøres på en sikker digital melding. Denne adressen kan du også bruke dersom du ønsker å sende en klage digitalt.

Forkynning

Dersom Statsforvalteren ikke får svar fra den andre part når vi ber om uttalelse/medunderskrift, vil vi behandle søknaden utfra de opplysninger som vi har mottatt.

 • dersom bevilling blir gitt, sender vi den andre part et brev med forkynning. Vi gjør vedkommende kjent med at det er fattet et vedtak og vi ber om en skriftlig bekreftelse på at brevet er mottatt.
 • i enkelte tilfeller bruker vi også postens signaturløsning der vi sender over forkynningsbrevet og ber om bekreftelse via signaturløsningen på at dokumentet er mottatt.
 • Politi/Namsfogd blir bedt om å oppsøke vedkommende og forkynne brevet for oss dersom Statsforvalteren ikke får svar på våre forsøk på forkynning.

Fra den andre part mottar brevet har vedkommende 3 ukers klagerett. Bevilling blir ikke utlevert før vedtaket er endelig.

Bekreftelse på at forkynning er mottatt kan gjøres digitalt via sikker digital melding.

Skilsmisse uten gyldig separasjon (§22 skilsmisse etter samlivsbrudd )

Dersom samlivet har vært brutt i minst 2 år kan man kreve skilsmisse etter ekteskapsloven §22 uten å først ha en gyldig separasjon. Statsforvalteren kan kun behandle en slik sak dersom partene er enige om at samlivet har vært brutt i minst 2 år.

 • begge parter må undertegne søknaden, eventuelt sende oss en uttalelse om at samlivet har vært brutt.
 • dersom man har felles barn under 16 år må gyldig meklingsattest legges ved
 • to vitner må signere en vitneerklæring på at partene har levd adskilt i to år eller mer

Dersom vi ikke får uttalelse fra begge parter kan ikke Statsforvalteren behandle skilsmisse etter ekteskapsloven §22, og vi vil avvise søknaden. En av partene kan da velge å ta saken videre til domstolen. Eventuelt kan en av partene søke Statsforvalteren om separasjon og etterhvert skilsmisse.

Dersom man har en gyldig separasjon (gitt for under 1 år siden), og det er 2 år eller mer siden samlivet ble brutt kan partene også søke skilsmisse etter §22.

les mer om skilsmisse etter 2 års samlivsbrudd

Separasjon og skilsmisse kan avgjøres av domstolen

Separasjon og etterhvert skilsmisse gis i hovvedsak av Statsforvalteren, men avgjørelser kan også treffes av domstolen. Dersom en ektefelle har utsatt den andre ektefellen for alvorlig mishandling -forsøkt å drepe den andre ektefellen eller barna, vil domstollen kunne gi skilsmisse ved dom. 

Les mer om hvilken myndighet som avgjør saken

Trekke søknad

Dersom du har sendt inn søknad om separasjon eller skilsmisse og ønsker å trekke søknaden før den er ferdig behandlet hos Statsforvalteren kan dette gjøres ved å henvende deg skriftlig til oss, aller helst via en sikker digital melding.

Opphør av separasjon

Dersom det allerede er fattet vedtak i en separasjonssak og dere har mottatt separasjonsbevillingen men ønsker å fortsatt være gift, kan dere melde opphør av separasjon til folkeregisteret, Skatteetaten.

Les mer om opphør av separasjon

Sikker digital melding

Du skal ikke sende opplysninger som inneholder sensetiv informasjon (f.eks personnummer) på e-post, bruk i stedet sikker melding. Du kan da sende en digital melding til Statsforvalteren og legge ved sensetiv informasjon. Du logger deg på med din egen e-ID, noe som gjør at vi samtidig får sikker identifikasjon av deg. Du kan scanne/ta bilde av dokumentasjon du ønsker å sende inn og legge det med som vedlegg.

send oss en sikker melding

Lysingsbladet

Dersom en av partene er på ukjent adresse kan allikevel bevilling gis. Melding om dette offentliggjøres da i Norsk lysingsblad.

les mer om Norsk lysingsblad

Digitale bevillinger

Statsforvalteren i Nordland sender alle bevillinger digitalt. Dersom du har digital postkasse vil du få bevillingen dit. Har du ikke slik postkasse vil brevet bli printet og sendt deg med vanlig post. Våre bevillinger er digitalt signert, skulle du likevel trenge en fysisk signatur på bevillinga, ta kontakt med oss så ordner vi en signert utskrift fra arkivet.

les mer om digital postkasse

Bevilling som skal legges frem i utlandet

Alle bevillingene blir utstedt på norsk. Dersom du ønsker bevillingen på et annet språk må du selv sørge for å få den oversatt av en godkjent translatør. I mange av tilfellene trenger du apostille, eventuelt legalisering på dokumentet før du får det oversatt.

Les mer om apostille og legalisering

Kopi av bevilling

Du kan bestille utskrift/kopi av bevilling gitt i Nordland etter 1992 ved å følge lenka i høyremenyen, her logger du deg inn med e-ID.  På bestillingsskjemaet er det ikke lagt opp til at du kan be om å få bevillinga til din digitale postkasse, men det kan du påføre i meldingsfeltet dersom du ønsker det (vi sender ikke på e-post). Gi beskjed dersom du trenger en bekreftet utskrift (med stempel og signatur). Dersom bevillinga skal brukes i utlandet (kun land som har tiltrådd Haag-konvensjonen) kan du også bestille apostille.

Bevillinger gitt av Fylkesmannen i Nordland i 1992 og tidligere, er sendt Statsarkivet/Arkivverket og kan bestilles ved å følge lenke i høyremeny. Dette vil også gjelde skilsmissebevillinger der separasjonen ble startet før 1992. Bevillinger gitt (sak startet) i perioden 1992 til 1996 er heller ikke tilgjengelig hos Statsforvalteren, men disse kan vi bestille.

Vi gjør oppmerksom på at de fleste etater som ber om å få bekreftelse på at skilsmisse er gjennomført, også godtar utskrift på dette fra folkeregisteret.

les mer om apostille

les mer om Statsarkivet

bestill opplysninger fra arkivene til Statsarkivet/Arkivverket

les mer om attester fra Folkeregisteret

Problemer med digitale skjema

Dersom du opplever problemer med de digitale skjemaene kan du sjekke brukerstøtte for å se om du finner løsningsforslag. Statsforvalteren lokalt (Nordland) får ikke tilgang til det digitale skjemaet før det er komplett. Dersom du ikke finner svar på brukerstøtte kan du henvende deg til Statsforvalteren.no/hjelp. Dersom du har sendt søknaden via den andre parten og denne ikke svarer vil Statsforvalteren i Nordland motta søknaden etter 14 dager.

Søknadspapirer i posten

Ønsker du å få tilsendt søknadspapirer for separasjon eller skilsmisse kan du kontakte vårt servicesenter. Send mail til fmnoservicesenteret@statsforvalteren.no eller ring 755 47 990.

Anerkjennelse av utenlandsk separasjon eller skilsmisse i Norge

Dersom du er skilt i utlandet og skal gifte deg på nytt, eller dersom du er separert i utlandet og ønsker at skilsmissen skal behandles i Norge, må den utenlandske separasjonen/skilsmissen først godkjennes av Statsforvalteren.

Les mer om utenlandsk separasjon og skilsmisse

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.