Separasjon og skilsmisse - Nordland

Oppdatert 13.01.2023

Ektefeller som ønsker å gå fra hverandre, kan søke digitalt om separasjon og skilsmisse. Statsforvalteren behandler søknaden.

Ønsker du å skilles, må du først søke om separasjon dersom du og ektefellen din fremdeles bor sammen eller har bodd fra hverandre i mindre enn to år.

Du kan velge å sende inn søknaden digitalt, eller fylle ut et papirskjema. Digital søknad henter automatisk nødvendige opplysninger, og gjør det raskere å fylle ut søknaden.

Dersom du alt er skilt eller separert og trenger dokumentasjon på dette, kan du klikke her for å bestille kopi av bevillingen

Vis mer

Separasjon (§20)

En ektefelle som ikke lenger ønsker å fortsette samlivet kan søke separasjon etter ekteskapsloven §20 via fastsatt skjema. Du finner skjemaet her.

 • Dersom dere har felles barn under 16 år må dere til mekling før bevilling kan gis, og meklingsattest må legges ved søknaden. Mekling er påkrevd selv om barna er i fosterhjem.
 • Dersom ekteskapet er inngått i utlandet må vigselsattest legges ved søknaden.
 • Dersom hverken du eller din ektefelle er norsk statsborger må det legges ved relevant dokumentasjon på deres tilknytting til Norge. Dette kan for eksempel være siste gitte oppholdstillatelse. Les mer i ekteskapsloven §30b om når ekteskapssak kan anlegges i Norge. Se også forskrift for når en utenlandsk statsborger skal anses fast bosatt i Norge.

Hvis søknaden er komplett, begge parter har signert og alle vedlegg er med, vil saksbehandlingstid i de fleste tilfeller være under én måned.

En separasjonsbevilling kan miste sin rettsvirkning

Vi gjør oppmerksom på at separasjonstiden regnes fra det tidspunkt bevilling er gitt. Fortsetter samlivet i lengre tid etter at separasjon er gitt, kan separasjonsbevillingen miste sin rettsvirkning.

Statsforvalteren vil ikke ta stilling til hvorvidt en separasjon er brutt før ved en eventuell behandling av en søknad om skilsmisse.

Partene har selv ansvaret for å oppdatere Skatteetaten ved folkergisteret dersom sivilstand skal endres tilbake til gift.

Dersom separasjonsbevillingen har mistet sin rettsvirkning kan ny søknad om separasjon sendes.

Skilsmisse (§21 Skilsmisse etter separasjon)

Når man har vært separert, samt oppfyller kravet for ett års separasjonstid, kan man søke skilsmisse etter ekteskapsloven §21. Søknadsprosessen går ikke automatisk selv om ett år er gått siden separasjonen ble innvilget.

Minimum en av partene må sende søknad på fastsatt skjema for å få behandlet skilsmisse. Du finner skjemaet her.

 • To vitner må bekrefte at dere har bodd fra hverandre siden separasjonen. Adskillelseserklæringen også kalt vitneerklæringen sendes sammens med søknaden. Du trenger å legge inn e-postadresse og fødselsdato til vitnene i søknaden dersom de skal bekrefte digitalt.
 • Dersom du søker på papir må to vitner også bekrefte din signatur. Dersom du søker digitalt bekreftes din signatur med din e-ID.

Saksbehandlingstiden er opptil tre måneder.

Vi gjør oppmerksom på at boet mellom partene ikke trenger å være gjort opp før bevilling til skilsmisse kan gis. 

Gi den andre parten mulighet til å uttale seg

Selv om en av partene har rett til å ta ut separasjon og etter hvert skilsmisse, er begge part i saken.

Det trenger ikke å foreligge enighet mellom partene for at bevilling skal kunne gis etter ekteskapsloven §20 og §21, men ifølge forvaltningsloven skal begge parter være informert om at Statsforvalteren behandler en sak som har betydning for dem før et eventuelt vedtak vil være endelig.

Det kan gå noe tid før Statsforvalteren starter saksbehandlingen, det kan derfor være tidsbesparende at søker selv sender søknaden via den andre parten for uttalelse.

Når du sender en digital søknad, oppfordres du til å sende via den andre part. Saken kommer da til oss for behandling (etter 14 dager) selv om den andre parten ikke svarer.

Send gjerne en søknad direkte til Statsforvalteren og en til den andre parten dersom du sender søknaden i papirform.

Dersom Statsforvalteren har fått søknad fra bare en av partene vil vi kontakte den andre part og legge frem de opplysninger vi har fått i saken (søknaden) og be om medsignatur/utalelse.

Digital medunderskrift/uttalelse

Hvis du har fått brev fra Statsforvalteren der vi ber deg komme med en uttalelse/medunderskrift i forbindelse med en separasjon- eller skilsmissesøknad kan denne besvares digitalt.

Det finnes per idag ikke et eget skjema til dette, men du kan bruke vår løsning for sikker digital melding. Da må du bruke din e-ID for å logge deg inn. Du kan scanne eller ta bilde av eventuelle vedlegg og legge ved meldingen.

 • Velg Statsforvalteren i Nordland
 • Vis til saksnummer
 • Legg igjen en melding der du sier noe om du ønsker å medsignere søknad om separasjon/skilsmisse, eventuelt en uttalelse på fremlagte opplysninger.
 • Ta stilling til din klagerett. Dersom du ikke tar stilling til klageretten og bevilling blir gitt, vil du få et nytt brev som informerer om vedtaket, samt klageretten. Bevilling vil ikke være endelig før klageretten er utløpt.

Begge er part i saken, vi trenger tilbakemelding

Selv om du ikke ønsker å bidra til at bevilling blir gitt, trenger Statsforvalteren likevel å få en skriftlig tilbakemelding fra deg på at du er kjent med at vi behandler en sak som har vesentlig betydning for deg.

Les mer i forvaltningsloven

Dersom vi ikke hører fra deg når vi ber om medsignatur/uttalelse, vil et eventuelt vedtak bli forkynt for deg. 

Forkynning

Dersom Statsforvalteren ikke får svar når vi ber om uttalelse/medunderskrift, behandler vi søknaden utfra de opplysninger som vi har mottatt. Dersom bevilling blir gitt, sender vi den andre part et brev med forkynning.

 • Vi gjør vedkommende kjent med at det er fattet et vedtak og vi ber om en skriftlig bekreftelse på at brevet er mottatt.
 • I enkelte tilfeller bruker vi postens signaturløsning der vi sender over forkynningsbrevet og ber om bekreftelse via signaturløsningen på at dokumentet er mottatt.
 • Ressurser fra Politi/Namsfogd blir bedt om å oppsøke vedkommende og forkynne brevet for oss dersom Statsforvalteren ikke får svar på våre forsøk på forkynning. Andre lands myndigheter, utenriksstasjoner m.fl kan også bli brukt.

Les mer om forkynning i domstolloven.

Fra den andre part mottar brevet har vedkommende tre ukers klagerett. Bevilling blir ikke utlevert før vedtaket er endelig.

Bekreftelse på at forkynning er mottatt kan gjøres digitalt via sikker digital melding, eller ved å returnere tilsendte mottakskvittering.

Melding om vedtak - klagerett

Når statsforvalteren gir en bevilling til separasjon eller skilsmisse er dette et enkeltvedtak, man har rett til å klage på et enkeltvedtak. I følge ekteskapsloven §29 kan partene si ifra seg retten til å klage.

Dersom begge partene frafaller klageretten sin vil bevilling kunne sendes ut så snart den er gitt. 

Dersom du ikke tar stilling til din rett til å klage, eventuelt krysser av for at du ikke ønsker å frasi deg din klagerett, vil du få et nytt brev som informerer deg om vedtaket dersom bevilling blir gitt.

Du har tre uker på deg til å sende en klage. Klagen sendes Statsforvalteren som vil se på saken på nytt. Dersom vedtaket ikke endres vil klagen videresendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Dersom du likevel skulle ønske å si fra deg din klagerett kan dette gjøres på en sikker digital melding. Denne adressen kan du også bruke dersom du ønsker å sende en klage digitalt.

Les mer om klagerett i forvaltningslovens kapittel VI

Skilsmisse uten gyldig separasjon (§22 skilsmisse etter samlivsbrudd )

Dersom samlivet har vært brutt i minst to år kan man kreve skilsmisse etter ekteskapsloven §22 uten å først ha en gyldig separasjon. Statsforvalteren kan bare gi bevilling i en slik sak dersom partene uttrykker enighet om at samlivet har vært brutt i minst to år.

 • Begge parter må undertegne søknaden, eventuelt kan den ene parten sende oss en uttalelse som bekrefter at samlivet har vært brutt
 • Dersom man har felles barn under 16 år må gyldig meklingsattest legges ved
 • To vitner må signere en vitneerklæring på at partene har levd adskilt i to år eller mer

Dersom vi ikke får uttalelse fra begge parter, har ikke Statsforvalteren myndighet til å behandle skilsmisse etter ekteskapsloven §22, og vi vil avvise søknaden.

En av partene kan da velge å ta saken videre til domstolen (ekteskapsloven §27b). Eventuelt kan en av partene søke Statsforvalteren om separasjon og etterhvert (ett år) skilsmisse.

Partene kan søke skilsmisse etter §22 dersom man har en gyldig separasjon (gitt for under ett år siden), og det er to år eller mer siden samlivet ble brutt. Vi gjør oppmerksom på at muligheten til å sende en slik søknad digitalt ikke er tilgjengelig. Søknaden må sendes pr. papir. Det er fullt mulig å sende ferdig utfylt søknadsskjema via vår løsning for sikker digital melding. Du kan da scanne/ta bilde av søknaden og legge den med som vedlegg.

Separasjon og skilsmisse kan avgjøres av domstolen

Separasjon og etterhvert skilsmisse gis i hovvedsak av Statsforvalteren, men avgjørelser kan også treffes av domstolen.

Dersom en ektefelle har utsatt den andre ektefellen for alvorlig mishandling eller forsøkt å drepe den andre ektefellen eller barna, vil domstolen kunne gi skilsmisse ved dom. 

Trekke søknad

Dersom du har sendt inn søknad om separasjon eller skilsmisse og ønsker å trekke søknaden før den er ferdig behandlet hos Statsforvalteren, kan dette gjøres ved å henvende deg skriftlig til oss, aller helst via en sikker digital melding. Dersom begge parter har søkt, må begge parter trekke søknaden. Dersom du trekker søknaden før vi har mottatt den, vil du ikke få svar på at vi avslutter videre behandling av saken før vi faktisk mottar søknaden (14 dager).

Opphør av separasjon

Dersom det allerede er fattet vedtak i en separasjonssak og dere har mottatt separasjonsbevillingen, men fortsatt ønsker å være gift, melder dere opphør av separasjon til folkeregisteret, Skatteetaten.

Sikker digital melding

Du bør ikke sende opplysninger som inneholder sensitiv informasjon pr. e-post, bruk i stedet vår løsning for sikker melding.

Du kan da sende en digital melding til Statsforvalteren og legge ved sensitiv informasjon. Du logger deg på med din egen e-ID, noe som gjør at vi samtidig får sikker identifikasjon av deg.

Du kan scanne eller ta bilde av dokumentasjon du ønsker å sende inn og legge det med som vedlegg. Dersom du er bosatt i utlandet eller i et annet fylke må du huske å krysse av for hvilket fylke som skal motta meldingen din.

Lysingsbladet

Dersom en av partene er på ukjent adresse kan likevel bevilling gis. Melding om dette offentliggjøres da i Norsk lysingsblad.

Digitale bevillinger

Statsforvalteren i Nordland sender alle bevillinger digitalt. Dersom du har digital postkasse vil du få bevillingen dit.

Har du ikke slik postkasse blir brevet skrevet ut og sendt deg med vanlig post.

Våre bevillinger er digitalt signert. Ta kontakt med oss dersom du trenger en fysisk signatur på bevillinga, så ordner vi en signert utskrift fra arkivet.

Bevilling som skal legges frem i utlandet

Alle bevillingene blir utstedt på norsk. Dersom du ønsker bevillingen på et annet språk må du selv sørge for å få den oversatt av en godkjent translatør.

I mange av tilfellene trenger du apostille, eventuelt legalisering på dokumentet før du får det oversatt.

Kopi av bevilling

Du kan bestille utskrift/kopi av bevilling gitt i Nordland etter 1992 her. Du må da logge deg inn med e-ID.  

På bestillingsskjemaet er det ikke lagt opp til at du kan be om å få bevillinga til din digitale postkasse, men det kan du påføre i meldingsfeltet dersom du ønsker det (vi sender ikke på e-post).

Gi beskjed dersom du trenger en bekreftet utskrift (med stempel og signatur). Dersom bevillinga skal brukes i utlandet (kun land som har tiltrådd Haag-konvensjonen) kan du også bestille apostille.

Bevillinger gitt av Fylkesmannen i Nordland i 1992 og tidligere, er sendt Statsarkivet/Arkivverket og kan bestilles her.

Dette gjelder også skilsmissebevillinger der separasjonen ble startet før 1992. Bevillinger gitt (sak startet) i perioden 1992 til 1996 er heller ikke tilgjengelig hos Statsforvalteren, men disse kan vi bestille.

Vi gjør oppmerksom på at de fleste etater som ber om å få bekreftelse på at skilsmisse er gjennomført, også godtar utskrift på dette fra folkeregisteret. Dersom du kun er ute etter dato for når separasjon eller skilsmisse ble gitt, kan du sjekke egne opplysninger i folkeregisteret (se lenke). Dersom bevilling er gitt etter 2018 og du har digital postkasse (digipost/e-boks) kan du sjekke om du finner bevillingen din der.

Problemer med digitale søknadsskjema

Dersom du opplever problemer med de digitale skjemaene kan du sjekke brukerstøtte for å se om du finner løsningsforslag.

Dersom du ikke finner svar på brukerstøtte kan du henvende deg til Statsforvalteren.no/hjelp.

Du kan selv administrere din digitale søknad om skilsmisse frem til innsending ved å følge denne lenka: https://sepskil.statsforvalteren.no/

Her kan du sjekke/endre fødselsdato og e-postadresse til vitnene du har oppgitt, du kan også velge et annet vitne dersom vitnet får problemer med å godkjenne.

Statsforvalteren lokalt (Nordland) får ikke tilgang til det digitale skjemaet før det er komplett og kan ikke gjøre noen endringer i skjemaet.

Dersom du har sendt søknaden via den andre parten og denne ikke gir noen uttalelse/medsignatur, vil Statsforvalteren i Nordland motta søknaden etter 14 dager. Dersom vitnene ikke godkjenner vitneerklæringa vil ikke søknaden bli videresendt til Statsforvalteren.

Søknadspapirer i posten

Ønsker du å få tilsendt søknadspapirer for separasjon eller skilsmisse kan du kontakte vår resepsjon.

Send e-post til sfnoresepsjon@statsforvalteren.no eller ring 755 47 990.

Anerkjennelse av utenlandsk separasjon eller skilsmisse i Norge

Dersom du er skilt i utlandet og skal gifte deg på nytt, eller dersom du er separert i utlandet og ønsker at skilsmissen skal behandles i Norge, må den utenlandske separasjonen/skilsmissen først godkjennes av Statsforvalteren.

Registrere ekteskap som ikke godkjennes av Skatteetaten

For å registrere ekteskap inngått i utlandet skal du kontakte Skatteetaten. I enkelte tilfeller vil ikke ekteskapet kunne anerkjennes i Norge. I noen tilfeller vil allikevel ekteskapet kunne godkjennes av statsforvalteren. Det er kun Statsforvalteren i Oslo og Viken som behandler slike saker.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.