Rettigheter og plikter ved samlivsbrudd

Oppdatert 14.02.2024

Barneloven er en lov om barn og foreldre. Loven gjelder for barn og unge under 18 år, og regulerer blant annet foreldrenes plikter overfor barna – og barnas rettigheter overfor foreldrene. 

Barneloven har blant annet bestemmelser om fastsetting av farskap, foreldreansvar og daglig omsorg, samvær og foreldrenes plikt til å forsørge barna sine. Flere av bestemmelsene regulerer rettigheter og plikter når foreldrene ikke bor sammen, for eksempel hvis de er separert eller skilt. Det er Statsforvalteren som behandler søknader om separasjon og skilsmisse. 

Mekling og foreldresamarbeidsavtale
Økonomiske forhold mellom foreldre
Statsforvalteren kan gjøre avtaler bindende
Foreldre har rett til opplysninger om barnet 

Mekling og foreldresamarbeidsavtale

Alle foreldre med felles barn under 16 år, må møte til mekling på familievernkontoret i forbindelse med samlivsbrudd. Målet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale. En skriftlig avtale om forhold som foreldreansvar, fast bosted og samvær kan skape forutsigbarhet og forebygge konflikt. Barnets beste skal være utgangspunkt for hva foreldrene blir enige om. Det er viktig at barn får anledning til å uttrykke sine behov før foreldrene lager eller endrer en foreldresamarbeidsavtale. Barn har rett, men ikke en plikt, til å si sin mening. 

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem reise sak for domstolen for å få avgjort spørsmålet. Før det reises sak for domstolen, må foreldrene ha vært til mekling. Familievernkontorene kan svare på spørsmål knyttet til mekling.

Økonomiske forhold mellom foreldre

Det økonomiske forholdet mellom foreldrene er i utgangspunktet et privatrettslig forhold. Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ofte reise for å ha samværet de har rett til. Som foreldre har dere full frihet til å fordele reisekostnader ved samvær på den måten dere mener passer best. Den vanligste løsningen er å fordele reisekostnadene etter størrelsen på inntektene deres. Det betyr at den av dere som har høyest inntekt, skal dekke en større del av reisekostnadene enn den som har lavest inntekt. I noen tilfeller kan dere be Nav om å fastsette fordelingene av reisekostnadene, men det må være særlige grunner til at Nav skal fastsette fordelingen. Det holder ikke at dere som foreldre er uenige om fordelingen. Særlige grunner kan for eksempel være store inntektsforskjeller mellom dere, samtidig som reisekostnadene er høye.

Statsforvalteren kan gjøre avtaler bindende

Statsforvalteren kan gjøre en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær juridisk bindende (gi den tvangskraft). Begge foreldrene må være enige om administrativ behandling hos Statsforvalteren. Foreldrene kan også bringe saken inn for domstolen.

Foreldre har rett til opplysninger om barnet

Foreldre som ikke har foreldreansvar, har etter barneloven likevel rett til opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialtjenesten og politiet. Hvis du nektes opplysninger om barnet ditt, kan du klage til den instansen som har gitt deg avslag på kravet om opplysninger. Statsforvalteren er klageinstans, men du skal sende klagen til den instansen som har gitt deg avslag. Du skal sende klagen dit for at forvaltningsorganet eller instansen skal få mulighet til å gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Dersom barnehage, skole, helse- og sosialtjenesten eller politiet ikke endrer vedtaket sitt etter at du har klaget, skal det innklagede organet raskt sende klagen videre til oss.

Barnehage, skole, helse- og sosialtjenesten og politiet kan nekte å gi ut opplysninger dersom det kan være til skade for barnet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.