Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


01.03.2024

Sjøaure er freda i mars og april

I mars og april er sjøaure freda i alle sjøområde i fylket, med unntak av Smøla kommune.


01.03.2024

Oppgang i søknadar på Klimasats frå kommunar i Møre og Romsdal

Klimasats er ei stønadsordning som bidreg til at kommunar sett i gang klimatiltak som ellers ikkje ville blitt gjennomført. Dei siste åra har talet på søknadar og omfanget av søknadar vore synkande i Møre og Romsdal. I år har heldigvis trenda snudd.


28.02.2024

Kommunane kan søke om tilskot til natur

Regjeringa styrkar satsinga på natur med ei heilt ny tilskotsordning som går under namnet «Natursats».


28.02.2024

Søk om tilskot til naturrestaurering

Tilskotsordninga er ny av året og tiltaka skal bidra til å restaurere forringa natur, slik at den økologiske tilstanden blir betre.


28.02.2024

Søk om tilskot til lokale tiltak for å vareta naturmangfald i kommunane i 2024

Regjeringa styrkar satsinga på natur med ei heilt ny tilskotsordning som går under namnet «Natursats».


19.02.2024

Søknad om endring av løyve for Vartdal Gjenvinning AS avd Ålesund

Vartdal Gjenvinning AS søker om endringar i løyve som gjeld kasserte kjøretøy og ordinært avfall for avdelinga som ligg i Bingsa industriområde i Ålesund.


15.02.2024

Høyring av vern av skog

Statsforvaltaren sender verneplan for ni verdfulle skogområde på høyring. Alle områda er tilbydd av grunneigarane etter ordninga med frivillig vern. Du kan kome med innspel til plana innan 15. april 2024.


08.02.2024

Søknad om utfylling i sjø i Kipervika (Sørsida) i Ålesund

Kipervika Eiendom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling med hensikt å vinne nytt land for utbygging av byområde.


05.02.2024

Nordic Halibut AS avd. Midsund søkjer om løyve etter forureiningslova

Søknaden gjeld utslepp frå akvakulturanlegg for kveite på Forneset i Molde kommune.


31.01.2024

Gaupejakta startar 1. februar

Det kan fellast inntil tre gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal når jakta startar 1. februar. I delområde B (Surnadal og delar av Aure kommune) er jaktstart utsett til 14. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel