Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer


Publisert 29.03.2021

Vis hensyn til trekkende fugl i Åkersvika

Fra og med 1. april gjelder ekstra strenge ferdselsbestemmelser innenfor Åkersvika naturreservat.


Publisert 22.03.2021

Tursti langs E6 Åkersvika

Vi får mange henvendelser om turstien langs med E6, og særlig på utformingen av trekloppene som er bygget. Dette er status per i dag:


Publisert 19.03.2021

Nye verneområder i Innlandet mars 2021

I dag ble det vernet og utvidet 11 naturreservater i Innlandet.


Publisert 08.03.2021

Langsua nasjonalpark fyller ti år 11. mars

Langsua nasjonalpark utgjør ca. halvparten av et vernekompleks på hele 1000 km2 med til sammen 11 verneområder. Vernet legger grunnlaget for at planter, dyr og fugler og kulturminner kan tas vare på for framtida.


Publisert 15.12.2020

2020: Et annerledes tur-år

Covid-19 har ført til et annerledesår også for bruken av naturområdene i Innlandet. Covid-19 har vist hvor viktig nærturområdene er. I fjellområdene ser fraværet av utenlandske turister å ha slått ulikt ut for attraksjoner som moskustitting og fugletitting.


Publisert 11.12.2020

Nye verneområder i Innlandet i desember

Fredag 11. desember 2020 ble 8 nye verneområder i Innlandet vedtatt av Kongen i statsråd.


Publisert 30.11.2020

Nye verneområder i Innlandet og nye elsykkelbestemmelser

Fredag 27. november 2020 ble 28 nye verneområder vedtatt av Kongen i statsråd og forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde endret.


Publisert 24.09.2020

Populært med vern i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet har tilrådd mer enn 40 kvadratkilometer med nytt verneareal bare i august 2020.


Publisert 17.09.2020

Stange Sportsklubb stilte opp igjen

Femte året på rad med dugnad i Rotlia naturreservat.


Publisert 23.06.2020

Utvidelse av Budeiberget naturreservat

Nordre Land kommune har i dag fått et større Budeiberget naturreservat.