Tilråding om endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat

Statsforvalteren legger fram forslag om endring av vernet av Lågendeltaet naturreservat. Formålet med endringene er å åpne for å kunne føre frem ny E6 forbi Lillehammer i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen Roterud – Storhove.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2023

Klima- og miljødepartementet har bedt om at det utredes og tilrådes en endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat. Grensejusteringen skal begrense seg til det som er høyst nødvendig.

Statsforvalteren foreslår å ta ut ca. 27 daa vernet areal fra eksisterende naturreservat. Endring av det geografiske virkeområdet for vernet vil først skje etter at regjeringen har besluttet hvilke miljøforbedrende tiltak som skal gjennomføres, utover det som følger av Statsforvalterens vedtak av 25. april 22.

Statsforvalteren sendte forslaget på høring den 1. mars og fristen for å komme med innspill var 1.mai. I forbindelse med høringen mottok vi 100 høringsinnspill. Høringsinnspillene er gjennomgått, og kommentert i vårt forslag som er sendt over til Miljødirektoratet. I tillegg er høringsuttalelsene lagt ved oversendelsen i sin helhet.

Miljødirektoratet vil nå gå gjennom materialet og sende sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet. Fristen for deres tilrådning er satt til 22. mai.