Kantvegetasjon langs vassdrag må bevares

Foto: Odd Henning Stuen.
Oppdatert 05.10.2022

Fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag er søknadspliktig.

Hvorfor er kantvegetasjon så viktig?

Trær, busker og andre planter langs elver, bekker og vann sørger for at et herlig mylder av arter trives i og langs elvekanten. Trærne gir fuglene mulighet til å bygge reir og få unger. Blomstene gir nektar til sommerfugler og andre insekter. Trær og busker i ulik høyde, og vekster som dør og råtner, sørger for mat og levesteder til et stort mangfold av arter.

Kantvegetasjonen langs elver og bekker skaper «grønne korridorer» i jordbrukslandskapet, i byer og i skog. Her kan små og store dyr, som rådyr og elg, bevege seg fra sted til sted uten å bli oppdaget.

Fisk i elver, bekker og vann er avhengige av trær og planter langs elvekanten. Trær og greiner som henger utover elva, kaster skygge og sørger for at vannet ikke blir for varmt. Alger trives i sollys, så kantvegetasjonen bidrar også til å hindre framvekst av alger.

Blader som faller i ned i elva, er mat for små bunndyr, som igjen blir mat til fisken – sammen med insekter som mark og døgnfluer. Trær og svære greiner som har veltet ut i elven, skaper variasjon og gir skjul og levesteder til fisken.
Trær og busker stabiliserer kanten til elver og bekker, reduserer faren for utrasing og erosjon samt kan være flomdempende.

Rettslig grunnlag

Vannressurslovens § 11 om kantsoner slår fast at det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag med årsikker vannføring som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.

Vannressursloven sier ikke noe om bredden på kantsonen, annet enn at den skal ivareta de økologiske funksjonene ei kantsone har. Bredden vil dermed variere med de naturgitte forhold på stedet. Kommunene har imidlertid anledning til å bestemme bredden på kantsona, enten i enkeltvedtak eller i bestemmelser.

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller frita for dette kravet ved å gi dispensasjon med vilkår. Dette kravet gjelder selv om annet lovverk kan åpne for annen praksis.

Det er viktig å påpeke at kravet om opprettholdelse av kantvegetasjonen ikke er til hinder for at kantvegetasjonen kan høstes/skjøttes ved plukkhogst. Forutsetningen er at høstingen ikke øker avrenningen til vassdraget eller medfører en endring i livsvilkår for planter og dyr.

Søknad om dispensasjon

Det er utarbeidet er eget søknadsskjema til søknad om dispensasjon til å fjerne kantvegetasjon. Søknadsskjemaet ligger til høyre, i Word- og pdf-format. Søknaden skal sendes elektronisk til Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@statsforvalteren.no

Unntak fra søknadsplikt

Hogst av eldre, ustabil, ensjikta granskog langs vassdrag der formålet er å etablere en sjiktet kantsone kan imidlertid gjennomføres uten å søke først. Dette gjelder bare dersom hogsten blir gjennomført i tråd med Forskrift om berekraftig skogbruk og PEFC-standardens kravpunkt 24 – Vannbeskyttelse. I disse tilfellene anser vi at kravet i Vannressurslovens §11 er oppfylt.

Les mer


Sist endret 05.10.2022

Bekkelukking

Bekkelukking kan trenge tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon ellet vannressurslovens §11


Sist endret 05.10.2022

Nydyrking og kantsoner

Nydyrking kan trenge tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon ellet vannressurslovens §11


Sist endret 05.10.2022

Bekke- og grøfterensk

Bekke- og grøfterensk kan trenge tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon, vannressurslovens §11


Sist endret 05.10.2022

Kantsoner langs vassdrag i jordbrukslandskap

Fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag er søknadspliktig