Bekkelukking

Bekkelukking kan trenge tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon ellet vannressurslovens §11

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sist endret 05.10.2022

Statsforvalteren mener at bekkelukkinger generelt bør unngås i tråd med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Bekkelukkinger i områder med dyrkamark, i forbindelse med veibygging og andre typer arealinngrep, har medført at arter som lever i tilknytning til og er avhengige av åpne bekkeløp har fått redusert sine leveområder. Det er derfor et satsingsområde å få åpnet bekker mange steder. Åpne bekker har mange fordeler. I tillegg til å være gyte- og oppvekstområder for fisk, kan bekker også fungere som viktige vilttrekk gjennom ellers åpne landskap. Bekker med kantvegetasjon gir opphold til både pattedyr, fugler og insekter og kan ofte også ha et rikt mangfold av planter. Planter og trær i og langs bekken samt sollys, bidrar til å rense vannet i åpne bekker. Når bekker legges i rør vil ikke bekken lengre ha en selvrensende effekt, og vannet vil være like forurenset ved utløpet av røret som ved innløp. En bekkelukking vil ikke bare redusere bekkens selvrensende effekt, men også redusere det biologiske mangfoldet i bekken.

Åpne bekker gir vanligvis mindre fare for flomskader, både fordi de normalt har større kapasitet til å lede flomvannet enn rør, og fordi de gir bedre muligheter til å kontrollere avrenningen i flomsituasjoner. Det er alltid en risiko for at bekker som er lagt i rør kan tilstoppes. Tilstopping skjer ofte ved innløpet der det lett kan utbedres, men rørene kan også tilstoppes inne i rørene under bakken. Tilstopping under bakken kan gi skade på både rør og eiendom. Med tanke på hyppigere nedbørsepisoder med store nedbørsmengder er det ønskelig med åpne vannveier. Det er lettere å kontrollere vannet når det renner åpent enn når det er under bakken.

Nydyrkingsforskriften åpner heller ikke for lukking av bekker, men sier at det langs vassdrag med årssikker vassføring skal det opprettholders en vegetasjonssone på minst 6 meter og langs bekker uten årssikker vannføring  en vegetasjonssone på minst 2 meter. Kommunen har ikke anledning til å fravike disse kravene.

En bekkelukking kan derfor kreve tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og dispensasjon fra vannressurslovens § 11 fra kravet om kantvegetasjon.