Nydyrking og kantsoner

Nydyrking kan trenge tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon ellet vannressurslovens §11

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sist endret 05.10.2022

Forskrift om nydyrking § 6 sier at «Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring og vannløp uten årssikker vannføring dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene.»

Vannressurslovens § 11 om kantsoner slår fast at det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag med årssikker vannføring som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.  I mange tilfeller vil det derfor være behov for en bredere kantsone enn 6 meter for å ivareta den økologiske funksjonen kantsona har. Det er kun Statsforvalteren som i særlige tilfeller kan frita for dette kravet ved å gi dispensasjon ved vilkår.

Nydyrking innebærer også ofte et behov for fysiske inngrep i vassdrag, slik som bekkelukking, flytting av bekkeløp eller utretting.  Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag fastslår at det uten tillatelse fra statsforvalteren eller fylkeskommunen er forbudt å sette i verk fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer.

I tråd med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning bør bekkelukkinger unngås.