Skogsveg og drift

Arbeid i skog

For å utnytte skogressursene er det nødvendig å ha gode skogsbilveier. Dette er avgjørende for å drive et konkurransedyktig skogbruk.

Tilrettelegging for bedre tilgang til skogressursene gir grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Modernisering og videreutvikling av dagens veinett vil gjøre at høstingen av skogressursene kan skje på en mest mulig lønnsom måte. En effektiv og rasjonell utnyttelse av skogarealene er god miljø- og klimapolitikk.

Det er 19000 km med landbruksveger i Innlandet, fordelt på 12000 km i Hedmark og 7000 km i Oppland. I regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)  for 2019 – 2022 er skogsbilveger ett satsningsområdet. Ved forskrift ‘’ Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket’’ er det etablert gode tilskuddsrammer for å økte aktiviteten og satsning på vegutbedring.

Kontaktpersoner

Innlandsskogbruket

Innlandet har 19000 km med skogsbilveger. Det tilsvarer rundt en meter veg per dekar produktiv skog.

Behovet for ombygging og vedlikehold er stort.