Vegvedlikehold

Bilde av en skogsbilveg
Skogsbilveg Foto: Carl Olav Holen.

Behovet for årlig vedlikehold og kontroll av skogsbilveger starter den dagen vegen er ferdig bygd. Vedlikehold er avgjørende for at investeringen i veg ikke skal forfalle. Årlig vedlikehold er billigere enn «skippertak».

I Innlandet bruker skogeierne rundt 30 mill. kr i skogfond på vegvedlikehold. Ikke alt rapporteres inn, men tilstandsregistreringer av skogsvegnettet tilsier at behovet for vedlikehold er det dobbelte av det som utføres.

Som vegeier har du et ansvar for å vedlikeholde veger som har fått tilskudd i minimum 25 år. Du kan også være ansvarlig for at vegen ikke medfører skade på installasjoner eller eiendommer ved siden av eller nedstrøms for vegen f.eks. ved at vann kommer på avveie. Vær derfor nøye med å sikre at vann ikke kommer på avveie. At stikkrenner og lavbrekk fungerer så vannet følger naturlige dreneringsveger.

Sommervedlikehold av skogsbilveger kan finansieres med skogfond. Vedlikehold av traktorveger kan ikke finansieres med skogfond.

Bruk av skogfond er er hjemlet i Forskrift om skogfond o.a.

§ 11. Formål skogfondet kan brukast til
Midlane frå skogfondet kan brukast til følgjande formål:

3. Vedlikehald av skogsbilvegar som inngår i det permanente vegnettet, under dette velteplassar for skogsvirke. For årleg vedlikehald kan kostnader på inntil kr 4,- pr. løpemeter godkjennast. Dette gjeld ikkje ved istandsetjing etter store skadar på vegen ved flom, ras eller andre uventa hendingar. Ved større vedlikehaldsprosjekt, der kostnaden overstig kr 4,- pr. løpemeter, skal kommunen godkjenne bruk av skogfond før arbeidet blir starta opp.

Vedlikeholdskostander ut over kr 4,- pr meter og år skal forhåndsgodkjennes av kommunen. Bruk vedlagt skjema under dokumenter. Lever det til kommunen for å få det godkjent.

Veger som har fått tilskudd skal vedlikeholdes i minimum 25 år i henhold til den vegklassen den ble bygd etter. Dette vil bli kontrollert av kommunen.

Nye hogstrutiner med store volumer ut av skogen over korte perioder og endret klima med mer nedbør øker behovet for et godt og systematisk vedlikehold og tilsyn av skogsvegene. Statsforvalteren anbefaler at det gjennomføres et regelmessig vedlikehold. Det skilles gjerne mellom årlig og periodisk vedlikehold:

Årlig:

  • Skraping av vegbanen med ev. støvbinding
  • Tilsyn av grøfter, sikkrenner og bruer

Periodisk:

  • Kantrydding og kantklipping
  • Rensk av grøfter og stikkrenner
  • Vedlikeholdsgrusing

Er du i tvil om hvordan det bør gjøres? Det finnes flere søkbare veiledere i vedlikehold av skogsbilveger på nettet. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har stått for det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for mange av anbefalingene som i denne enkle veilederen: Sommervedlikehold av skogsbilveier.