Fisk i regulerte vassdrag

Logo Reguleringer og fisk i Innlandet

Formål og virkeområde

Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" startet 01.01.1989. I 2020 ble Hedmark og Oppland slått sammen til det nye fylket Innlandet. I 2022 skiftet prosjektet navn til "Reguleringer og fisk i Innlandet" og fikk også hele Innlandet som arbeidsområde. Prosjektet er en alternativ organisering og drift av fiskebiologiske etterundersøkelser i regulerte vassdrag. Hensikten med prosjektet er å samordne driften av de fiskebiologiske etterundersøkelsene i fylket samt å følge opp undersøkelser med tiltak, for å få en bedre utnyttelse av de ressurser som brukes til fisketiltak i regulerte vassdrag. Prosjektet inkluderer i tillegg hele Mjøsa med Vorma, hele Randsfjorden og hele Begnavassdraget med Sperillen og Begna ned til samløpet med Randselva i samråd med Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt hele Glomma i samråd med Statsforvalterern i Trøndelag. 

Deltagere

Prosjektet er et samarbeid mellom

Styring og finansiering

En styringsgruppe har det administrative ansvaret for prosjektet, mens Statsforvalteren har ansvaret for det faglige innholdet og fremdriften i prosjektet. Prosjektleder og -medarbeider er tilsatt hos Statsforvalteren. Alle regulantene som bidrar i prosjektet har mulighet til å stille med en person i styringsgruppen. Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Trøndelag, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Innlandet fylkeskommunen har en representant hver i styret. I tillegg deltar prosjektlederne for vannområdene Mjøsa, Randsfjorden, Valdres og Glomma for å ivareta allmenne interesser. Prosjektet finansieres av de deltagende regulanter. 

Publisert 05.07.2019

Vassdragsreguleringer i Innlandet

I gamle Oppland er det ca. 93 regulerte magasiner og ca. 78 vannkraftverk. Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" utarbeidet i 2009 en oversikt over vassdragsreguleringer i fylket med beskrivelser av hjemler og pålegg knyttet til fisk (utsetting, minstevannføring, fisketrapper, terskler, fond, etc.), samt utførte fiskeribiologiske undersøkelser. Etter sammenslåing av fylkene Oppland og Hedmark er det nå en ny rapport under utarbeidelse.


Overvåkingsrapporter

Undersøkelser som gjennomføres jevnlig og med høy frekvens publiseres her som overvåkingsrapporter. Disse undersøkelsene omfatter blant annet el-fiske på faste stasjoner for overvåking av ungfisk, ulike metoder for registrering av gytefisk, data fra fisketrapper og overvåking av en bestand av elvemusling.


Publisert 03.05.2019

Fangstregistreringer

Fangstregistreringer er i mange tilfeller en enkel og effektiv måte å følge utviklingen i fiskebestander på. Det kan gi informasjon om endringer i fiskestørrelse og fiskemengde i et vann, og i vann hvor det settes settefisk kan den gi god informasjon om tilslaget på utsettingene dersom settefisken er merket. Det er derfor en måte å følge utviklingene i sine fiskebestander som kan anbefales for alle grunneierlag og fiskeforeninger. Skal fangstregistreringene gi pålitelig informasjon er det imidlertid en forutsetning at fiskerne fører nøyaktige fangstskjemaer.


Publisert 27.02.2019

Styringsgruppen og ansatte

Prosjektet "Reguleringer og fisk i Innlandet" har en styringsgruppe bestående av 14 representanter:


Publisert 25.02.2019

Rapporter og årsmeldinger

Hvert år utgis en fagrapport som rapporterer resultatene fra de enkelte undersøkelser. Noen større undersøkelser rapporteres i egne rapporter. En rekke undersøkelser er gjennomført i samarbeid med andre institusjoner og er rapportert i andre rapportserier og tidsskrifter.

Årsmeldingen gir oversikt over prosjektets og styringsgruppens aktiviteter, med budsjett og regnskap.