Vassdragsreguleringer i Oppland

I Oppland er det ca. 93 regulerte magasiner og ca. 78 vannkraftverk. Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" utarbeidet i 2009 en oversikt over vassdragsreguleringer i fylket med beskrivelser av hjemler og pålegg knyttet til fisk (utsetting, minstevannføring, fisketrapper, terskler, fond, etc.), samt utførte fiskeribiologiske undersøkelser. Denne rapporten finner du ved å klikke her.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.07.2019

Resten av denne siden er under utarbeidelse...

Nedenfor er vassdragene listet opp i alfabetisk rekkefølge. Ved å klikke på et vassdragsnavn får du tilgang til utdrag fra rapporten, med beskrivelse av reguleringer og forhold for fisk i valgte vassdrag. Mens rapporten er statisk, vil disse utdragene bli forsøkt holdt oppdatert etter hvert som det skjer endringer, slik som nye konsesjoner, vilkårsrevisjoner, endringer i fiskesamfunnet, etc.. Det må likevel forventes at en del av informasjonen også her kan være utdatert.

Aurdølavassdraget

Aursjøen (i Lesja)

Begnavassdraget

Bråtåvassdraget

Dokkavassdraget

Fallsvassdraget

Fortun‑Grandfastavassdraget

Gausavassdraget

Gudbrandsdalslågen

Hunnselvavassdraget

Lenavassdraget

Lomsdalsvassdraget

Mesnavassdraget

Mjøsa

Moksavassdraget

Mosåavassdraget

Ottavassdraget

Randsfjorden

Stokkelvavassdraget

Søre Sulevatn

Tafjordvassdraget

Tyavassdraget

Velmundsvassdraget

Vestre Bjonevatn

Viggavassdraget

Vinstravassdraget

Vålavassdraget

Yljavassdraget

Øystre Slidrevassdraget

Åbjøravassdraget

Åvellavassdraget