Fiskeforvaltning

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


Publisert 31.05.2019

Endringer i fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet har gjort noen få endringer i fisketidsforskriftene etter høring.


Publisert 26.04.2019

Høring – endring av fisketider etter anadrom laksefisk i elv og sjø

Miljødirektoratet har foreslått noen endringer i fisketider etter laks og sjøaure. Høringsfrist er 10. mai 2019.


Publisert 27.09.2018

Aksjonerer mot fremmede fiskearter

I perioden 2- 4 oktober gjennomfører Fylkesmannen i Trøndelag rotenonbehandling av Litj-Røstvatnet, Koltjønnin  og Hakktjønna i Stjørdal kommune. Årsaken er at det er funnet gjedde i innsjøene.


Publisert 06.07.2018

Ulovlig utsetting av fisk

Fylkesmannen i Trøndelag har polititianmeldt ulovlig utsetting av fisk i Malvik kommune.


Publisert 07.06.2018

Utsetting av fisk i Trøndelag

Kultiveringsplan del 1 om utsetting av fisk er nå godkjent etter høring. Planen er utarbeidet av Fylkeskommunen og Fylkesmannen og gir retningslinjer for all utsetting av vill fisk i ferskvann i Trøndelag.


Publisert 14.05.2018

Opphevet fiskeforbud i Gjettjønna og Håelva i Røros kommune

Fiskeforbudet av 15.09.2016 oppheves etter at tiltak mot den ikke-stedegne fiskearten mort er gjennomført i Gjettjønna. Fisket åpnes dermed i Håelva mellom Storbekken og Gjøsvikbrua i Røros kommune. Vær likevel oppmerksom på at innlandsfiskeforskriften og lokale fiskeregler gjelder.

Det er per dato ikke fisk i Gjettjønna, men arbeidet med reetablering pågår.


Publisert 02.04.2018

Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

Fiske er en viktig fritidsaktivitet for mange. Det er viktig å verne om sjøauren, og Fylkesmannen informerer her om fiskeregler.


Publisert 08.03.2018

Liten gjenfangst etter rømming

I januar i år kom meldingen om at 54 000 laks hadde rømt fra et oppdrettsanlegg i Nærøy. Til tross for at Fylkesmannen åpnet for fritt fiske ble mindre enn 1500 laks fanget.


Publisert 07.02.2018

Fiske etter rømt oppdrettslaks

På bakgrunn av rømming fra oppdrettsanlegg ved Geitryggen i Nærøy kommune, åpner Fylkesmannen i Trøndelag for garnfiske etter oppdrettslaks i Nærøy og Vikna kommuner.


Publisert 18.01.2018

TrøndeLAKS – et seminar for forvaltere av lakseelver i Trøndelag

Presentasjoner fra seminaret den 09.01.2018 finner du her.