Pukkellaksen kommer!

Pukkellaks fra Snilldalselva med karakteristiske flekker på halefinnen
Pukkellaks med karakteristiske flekker på halefinnen Foto: Kay Arne Olsen TOFA.

Pukkellaks ble registrert flere steder i Trøndelag i 2021, både i sjøen og i flere elver. Vi forventer et økt innsig av pukkellaks sesongen 2023. Vi ber fiskere og rettighetshavere om å rapportere om fangst av pukkellaks. Det er viktig for å bruke tilgjengelige ressurser for tiltak på riktig måte.

Publisert 07.07.2021, Sist endret 15.12.2022

Hvordan rapportere? Rapportering av fangst fra elv skjer der annen fangst rapporteres (laksebørs, fangsttrapp, og lignende). Fangst i sjø utover ordinært kilenotfiske registreres på Miljødirektoratets nettside for stangfiske i sjø.

Er det snakk om enkelte eller få observasjoner, rapporteres det fortløpende på børs og videre samlet etter sesong. Hvis det er snakk om flere/mange pukkellaks et sted, ønsker vi skriftlig melding om det til sftlpost@statsforvalteren.no, til pukkellaks@nina.no og telefon til Statens naturoppsyn, tlf: 73580500.

Hva er pukkellaks?

Pukkellaks (en type stillehavslaks) er en fremmed art som forventes å påvirke blant annet laks-, sjøørret og elvemusling (trua arter) negativt. De siste årene har pukkellaksen spredt seg til flere områder. Miljødirektoratet anbefaler tiltak mot pukkellaks. Det er utarbeidet en handlingsplan som peker retning for hvilke tiltak som bør gjøres. Handlingsplanen prioriterer elver i Øst-Finnmark, som i flere år har hatt mye pukkellaks. Elver i Nord-Norge skal ha beredskapsplaner. Noen elver i Trøndelag har også gjort dette på eget initiativ.

Bildet viser pukkellaksens spredning, hvor de fleste forekomstene er lengst nord

Tiltak - overvåkning og utfisking 

Pukkellaks utgjør størst trussel når den kommer opp i elvene i store mengder, både direkte ved fortrenging av laksefisk, men også som forurensing siden den dør etter gyting i elva. Det er laget en egen veileder for tiltak med sperrer i mindre og mellomstore elver. I tillegg jobber et kompetanseutvalg med løsninger for større elver. For Trøndelag er det er viktig å få gode data på innsiget av pukkellaks, slik at overvåking og rapportering er viktig. Det kan også bli aktuelt med konkrete tiltak her. Vi oppfordrer forvaltningslag til å vurdere behov og en planlegging av mulige tiltak for sitt vassdrag, og eventuelt søke om midler for dette hos Miljødirektoratet.

Husk at det trengs tillatelse for å gjennomføre utfisking og andre tiltak!

Vurderingen av om det trengs utfiskingstiltak eller lignende, må helst initieres av lokal forvaltning, og gjøres i samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale ledd i forvaltningen. Sporadiske observasjoner og forekomst er ikke nok for å utløse tiltak. Flere individer og et reelt behov må være sannsynliggjort. Eventuelle tiltak må innrettes slik at de gir minimale skader på stedegen fisk, som skal slippes videre. Statsforvalteren tar endelig avgjørelse om tiltak og gir fisketillatelse etter søknad.

Forskning kan gi bedre tiltak i framtida

Rettet uttaksfiske eller andre typer tiltak som settes inn for å fange pukkellaksen gir en mulighet til å samle inn ekstra informasjon ved å ta prøver av fisken.

Fiskere bes registrere informasjon om pukkellaksen de får ved blant annet å ta skjellprøver. Hvis det er vanskelig å ta en skjellprøve kan det klippes av en tynn finneflik. Se mer informasjon fra NINA vedlagt.

Ved tiltak i sjø kontakt miljødirektoratet

Fangst av pukkellaks i sjøen utover ordinært kilenotfiske ønskes rapportert på Miljødirektoratets nettsider for fiske i sjø.

I 2021 ble det fanget 38 930 pukkellaks i sjølaksefisket, og dette utgjorde omlag 25 prosent av den totale fangsten i Norge. Uttaket i sjølaksefisket bidrar som et supplement til hovedtiltaket som er å sortere ut pukkellaks i fiskefeller i elvemunningene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.