Nye regler for laksefiske i Trøndelag

Laks (foto: Kari Tønset Guttvik)

Endringene i regelverket gjøres for å beskytte sårbare bestander av villaks mot overbeskatning. Slik sikres grunnlaget for et høstbart overskudd i framtida ifølge Miljødirektoratet, som har satt reglene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.03.2021

I de nye reglene er laks og sjøørret fredet i sjøen mellom 1. mars og 31. mai i hele Trøndelag.

Hundremeterssonen utenfor vassdrag fredes for alt fiske, også etter saltvannsarter. Unntatt er fiske med stang og håndsnøre fra land i den tiden det er åpnet for fiske i vassdraget. Individuelle kvotebestemmelser i vassdraget vil gjelde også for hundremetersonen.

Sjølaksefisket med faststående redskap

Fisket med faststående redskap i region kysten av Trøndelag åpnes ikke.

Fiske med faststående redskap i fjordene begrenses. Hemnefjorden, Trondheimsfjorden innenfor linja Flakk-Rørvik, Foldafjorden og Sørsalten åpnes ikke. Reglene for Trondheimsfjorden, Åfjorden og Namsfjorden er ellers uendret.

På grunn av sårbare bestander er grensen mellom soner for kilenotfiske endret noe. Grensen mellom Namsfjorden og Foldafjorden er trekt noe inn i fjorden. Indre grense for hvor det åpnes for kilenotfiske i Trondheimsfjorden er flyttet ut fra tidligere grense, som var mellom Nord- og Sør-Trøndelag til linjen Flakk-Rørvik. Ytre grense på østsida av fjorden er flyttet ut til vestre punkt på Vernestangen (Agdenes, Orkland). Sjøregioner kan sees lakseregisteret.no.

Fra og med Åfjord kommune og sørover, inkludert Trondheimsfjorden, skal all sjøørret fanget i kilenøter settes ut igjen.

Vinterfiske eller utvidet fiske etter oppdrettslaks med faststående redskap opphører.

Fiske i vassdrag

I Trøndelag stenges 169 vassdrag (disse listes i vedlegg 2 i forskriften). De fleste stenges fordi de ikke er tilstrekkelig organisert, eller fordi de ikke rapporterer fangst. Noen stenges på grunn av for dårlig bestandssituasjon.

Det åpnes for fiske i 38 vassdrag (listet i vedlegg 1 i forskriften). Større vassdrag har krav om midtsesongevaluering. Her skal forhåndsavtalte tiltak gjøre at beskatningen blir justert, slik at gytebestandsmålet kan nås eller at negativt avvik blir minst mulig. Dette gjelder Fjelna, Skauga, Gaula, Årgårdsvassdraget, Bogna, Aursunda, Namsen, Orkla, Steinsdalselva, Stjørdalselva, Nidelva, Verdalselva, Nordelva, Teksdalselva, Oldelva, Norddalselva og Stordalselva. Den tidligere veiledningen er nå fastsatt i forskriften. Dersom lokal forvaltning ikke iverksetter tiltak etter prosedyren, kan Miljødirektoratet fastsette nye fiskebestemmelser uten lokal involvering.

De nye reglene er trådt i kraft per 15.03.2021

Plikt til utkast av fangst i elv og sjø

Med skjerpa regler minner vi om at anadrome laksefisk som er fanget med redskap som er ulovlig til fangst av slik fisk eller fanget utenfor lovlig fisketid, umiddelbart og skånsomt skal settes ut igjen, både i vassdrag og sjø (jf. lakseloven §47).

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.