Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

17.09.2021

Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern – Gjennomgang av viktige verktøy til kommunal arealforvaltning og jordvern

Todelt webinar den 11. og 18. november 2021!

Kunnskap om landbruksområda og jordsmonn i arealplanlegginga er ein føresetnad for berekraftig utvikling og jordvern. God kjennskap kart og databasar og korleis desse kan brukast legg grunnlaget for gode avgjerder i den kommunale arealforvaltninga. 


13.09.2021

Statsforvaltaren opprettheld Stavanger kommune sitt vedtak om å ettergodkjenne naustet til sauebonden på Sør-Bokn

I klageavgjerda har vi lagt vekt på at naustet ikkje kjem i vesentleg konflikt med natur- og friluftslivinteresser i området. Statsforvaltaren har i tillegg lagt vekt på at naustet må sjåast på som eit nødvendig tiltak for å kunne oppretthalde verksemda med beitedyr på folketomme øyer og holmar i området.  


07.07.2021

Krav til klimautredninger i reguleringsplaner

Kommunen kan kreve at det gjøres vurderinger av klimagassutslipp i en reguleringsplan. Dette kan forankres både i plan- og bygningsloven (pbl.) og de generelle utredningskrav i forvaltningsloven.  


06.07.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjenner Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020. Sandnes og Sola kommune fremmet i etterkant innvendinger til planen. KMD har nå godkjent regionalplanen slik den ble vedtatt i fylkestinget.


23.06.2021

Etablering av fabrikk for batteriproduksjon i Stokkamyrveien 30

Beyonder AS har søkt om utsleppsløyve etter forureiningslova for nytt
anlegg på gnr. 69 bnr. 2543 i Sandnes kommune.


08.06.2021

Ny veileder om universell utforming i planlegging

Et inkluderende samfunn er viktig, i dette ligger det blant annet at alle skal ha like muligheter til å bruke byen, være i naturen eller komme seg til jobb uten hjelp fra andre. Hvordan vi utformer byer, tettsteder utearealer og friområder er derfor avgjørende.


02.06.2021

Klimakrav i kommunale plansaker

Hvordan kan kommuner stille klimakrav i reguleringsplaner og annet planarbeid? To kommuner presenterer eksempler den 8. juni.


01.06.2021

Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen

Regjeringen har nylig vedtatt nye statlige planretningslinjer for strandsonen. Retningslinjene gir større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten, men det understrekes at det er arealplanlegging og ikke dispensasjoner som skal legge til rette for bygging i strandsonen.


27.05.2021

Statsforvalteren har uttalt seg om Lund kommunes planprogram

Med ny firefelts E39 fra Lyngdal til Ålgård, vil Lund kommune bli en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å vurdere kommunalt samarbeid og/eller sammenslåing for å sikre dagens og fremtidens innbyggere gode kommunale tjenester. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel