Forureining

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
 • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
 • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
 • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
 • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Akutt forureining

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon:

 • 110

Statsforvalteren i Rogaland har ein intern beredskap når det gjeld akutt forureining, og har følgande vakttelefonnummer:

Jan Meling (IUA-kontakt forureining):

 • 51 56 87 26

Stig Sandring (IUA-kontakt natur):

 • 51 56 89 31 / 911 37 570

Marit Sundsvik Bendixen (fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 36 / 922 49 043

Cathrine Stabel Eltervåg (ass. fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 15 / 986 76 987

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.07.2022

Utslippstillatelse til Velde Industri AS i Sandes

Statsforvalteren gir Velde Industri AS en samlet tillatelse etter forurensningsloven til all virksomhet på Sviland i Sandnes kommune.


Publisert 09.03.2022

Etterkunngjering midlertidig løyve mellomlagring forureina massar på 102/144 Bygnes i Karmøy kommune

Karmøy kommue er gitt midlertidig løyve til å mellomlagre forureina massar på eigedomen gnr/bnr 102/144 Bygnes, Karmøy. Massane er frå graving av VA-anlegg i Kopervik sentrum. Det er ikkje lagringsplass i anleggstraseen.


Publisert 18.01.2022

Risiko for spredning av havnespy med tiltak i sjø

Den fremmede arten Didemnum vexillum, også kjent som havnespy, er nå funnet i Stavanger havn, rundt Haugesund og i Egersund. Vkan ikke utelukke at den også finnes andre steder. Forskrift om fremmede arter pålegger alle som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av arten et ansvar for å forebygge spredning av arten. Dette gjelder også for tiltak i sjø, som utfylling og mudring. 


Publisert 10.12.2021

Tillatelse til mudring ved Nedre Vats

Statsforvalteren har etter søknad gitt Jakob Hatteland Bygg AS AS tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved eiendom 108/115, 108/116 og 108/117 i Vindafjord kommune.


Publisert 10.11.2021

Tillatelse til tiltak i sjø ved Skadbergstronda i Eigersund kommune

Statsforvalteren har etter søknad gitt OCE Invest AS tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Skadbergstronda i Eigersund kommune.


Publisert 02.11.2021

Kunngjøring - Utslippstillatelse til landbasert akvakulturlokalitet på Ilsvåg Land

Statsforvalteren gir Ilsvåg Holding AS tillatelse til utslipp fra økt produksjon på lokalitet Ilsvåg Land i Vindafjord kommune.


Publisert 11.10.2021

Kunngjøring - ny utslippstillatelse til landbasert akvakulturlokalitet på Fister

Statsforvalteren har etter søknad gitt en ny utslippstillatelse til Fister Smolt AS for lokalitet Fister i Hjelmeland kommune.


Publisert 31.08.2021

Forenklet tillatelse til arbeider i sjø ved Husøy i Karmøy kommune

Karmsund Protein AS er etter søknad gitt forenklet tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utfylling, sprengning og peling i sjø ved eiendommene 86/71 og 86/274, Husøy i Karmøy kommune.


Publisert 24.08.2021

Tillatelse til tiltak i sjø i Ytre Barkaviga

Geir Hiim er etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utfylling og peling i sjø ved eiendom 42/2, Ytre Barkaviga i Strand kommune.


Publisert 05.08.2021

Tillatelse til utfylling i sjø i Holeviga, Eigersund

Eigersund Næring og Havn KF er etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utfylling i sjø i Holeviga i Eigersund kommune.