Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir


07.07.2021

Nytt regelverk for økologisk landbruk trer i kraft 1. januar 2022

Reglene for økologisk produksjon skal være like i Europa. Det innebærer at det norske regelverket tilpasses EU. Flere områder er berørt, og vi informerer her om fjørfe og planteformeringsmateriale.


23.04.2021

Flere økologiske gårder enn noen gang i Rogaland

Det er i dag 50 prosent flere gårder med godkjenning for økologisk produksjon enn for 5 år siden!


18.12.2020

Prosjekt skal sikre økologisk dyrking i veksthus fremover

En snarlig kommende regelverksendring for dyrking av økologiske veksthuskulturer er bakgrunnen til at NIBIO på Særheim har fått tildelt nasjonale midler.


01.10.2020

Fag- og inspirasjonsdag 13. oktober "God jord for grønnsaker"

Velkommen til fag- og inspirasjonsdag om jord og småskala grønnsaksdyrking 13. oktober på Særheim.


23.09.2020

Webinar-serie om dyrking av økologisk frukt og bær 23.sept-25.november

Norsk landbruksrådgiving arrangerer gratis kursserie om økologisk frukt- og bærdyrking på nett høst 2020.


10.09.2020

Kom deg ut på ØKOUKA, 18.-27.september!

ØKOUKA er en landsdekkende feiring av norsk økologisk mat og landbruk med mange arrangement til inspirasjon, informasjon og ettertanke. I år har du også mulighet å logge deg på flere webinar!


26.06.2020

Studentoppgave kaster lys på forbrukeren i Rogaland

Forbrukerundersøkelsen om økologisk mat viser at over 17 prosent av Rogalendingene velger økologisk på hver eneste handletur.


26.06.2020

Har du en prosjektidé innen økologisk mat og landbruk?

I så fall kan du søke tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Ønsket er å få frem prosjekt som bidrar til kunnskapsutvikling eller reduserer hinder for økologisk produksjon og marked. Obs, søknadsfristen er 15. september!


27.03.2020

Hjelp studenten Josefine – svar på forbrukerundersøkelse

Koronakrisen satte stopper for Josefine sin forbrukerundersøkelse. Nå trenger hun din hjelp for å komme i havn med studentoppgaven sin. Vi håper du setter av 5 minutter til å svare på en kort undersøkelse om dine butikkvaner.


06.03.2020

AVLYST Vil du bli med og besøke to økologiske gårdsbruk?

Økologisk Norge sin fagdag er avlyst på grunn av utbruddet av koronavirus.