Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Jordvern

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

I nasjonal jordvernstrategi har Stortinget fastsett eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


13.01.2021

Tydeleg jordvernbrev frå statsrådane Bollestad og Astrup

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sende den 8. januar ut eit brev til alle kommunar og fylkeskommunar med oppdrag om å ivareta jordvern og berekraftmåla i arealplanlegginga.


10.01.2021

Massefyllingar og jordforbetringstiltak – kva regelverk til kva tid?

I dei fleste tilfella er det ikkje særleg tvil om eit tiltak skal vurderast som ei massefylling eller som eit jordforbetringstiltak, men det finst gråsoner.


16.10.2020

Mat er ein menneskerett

Det høyrest kanskje sjølvsagt ut, men det er viktig å minna oss sjølv på det. 16. oktober er verdas matvaredag. Korfor skal me bry oss om dét i Rogaland?


04.09.2020

Tida er forbi der vi nyttar god fulldyrka jord til arealkrevjande bygg for handel

Det er inga skam å snu. Tvert om, innleiar Fylkesmann Lone M. Solheim og landbruksdirektør Geir Skadberg i sitt debattinnlegg i Jærbladet tidlegare i dag. Les heile innlegget her.


19.08.2020

Fylkesmannen har gitt uttale til Utviklingsplan for Rogaland (Regional planstrategi for perioden 2021-2024)

Den regionale planstrategien er eit viktig strategisk dokument der fylkespolitikarane skal prioritere fylket sitt planarbeid i den komande valperioden. Strategien skal ta utgangspunkt i fylket sitt behov for regional planlegging.


09.07.2020

Endelege tal for nedbygging av jordbruksareal i Rogaland i 2019

Endelege tal viser auka omdisponering av jordbruksareal i 2019 i forhold til tidlegare år. Det er derfor framleis naudsynt å ha fokus på jordvern i planlegginga.


17.06.2020

Webinar i plan- og byggesak til høsten

Fylkesmannen inviterer kommunene til webinar innenfor plan- og byggesak onsdag 23. september.


29.05.2020

KMDs avgjørelse for Sola kommuneplan - arealdel 2019-2035

Sola kommuneplan 2019 – 2035 ble vedtatt av kommunen 7. februar 2019, med fire uløste innsigelser. I midten av mai kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med sin avgjørelse i saken. To av innsigelsene fra Fylkesmannen ble ikke tatt til følge, en ble tatt til følge. Forsvaret sin innsigelse til manglende hensynssoner til skytefelt ble også tatt til følge.


07.04.2020

Detaljplanlegging av E39 mellom Bue og Ålgård har startet

Arbeidet med reguleringsplan for strekningen Bue-Ålgård er i gang. Det er mange verdier langs strekningen, derfor blir det mange vanskelige interesseavveininger i prosessen. Vi finner blant annet verdier knyttet til vassdrag, landbruk, kulturminner og naturressurser.


27.03.2020

Auka nedbygging av jordbruksareal i Rogaland i 2019

Førebelse tal for 2019 viser at det i Rogaland blei omdisponert om lag 580 dekar jordbruksareal gjennom plan. Dette viser ei auke sett i høve til det vi har registrert dei siste åra, samstundes er talet lågare enn gjennomsnittet for dei siste 10 åra på om lag 900 dekar.