Sosiale tenester i NAV

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Statsforvaltarens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til kommunens tilsette.

Vis meir


03.02.2021

Lovendringer- Sosiale tjenester i Nav

- Nav skal stille vilkår om norskopplæring. 

- Kommunens internkontrollplikt i sosialtjenesteloven erstattes av ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven.

Endringene trådte i kraft 01.01.2021.


07.01.2021

Koronakrisen kan gi økt ulikhet i samfunnet

Ny NAV-rapport viser at det har blitt noe større inntektsforskjeller i Norge frem til 2018, samtidig som kjøpekraften har vært stabil. 


05.01.2021

Endringer i midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven

Midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven § 20, § 20a og § 29 til § 40 videreføres med noen endringer.


05.01.2021

Vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven

Det innføres en plikt for kommunen til å stille vilkår om norskopplæring, dersom manglende norskkunnskaper er årsaken til at en person ikke er selvhjulpen, og personen har hatt rett og plikt til å delta på introduksjonsprogram (norskopplæringsplikt).


04.01.2021

Rettleiiande satsar for økonomisk stønad til livsopphald for 2021- Rundskriv A-2/2020

Arbeids- og sosialdepartementet har prisjustert satsane i staten sine rettleiande satsar for sosialstønad. Satsane er justert i tråd med anslag for vekst i konsumprisane i nasjonalbudsettet for 2021 (3,5pst.)


16.12.2020

Rapportering om kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og digitalisering av dei sosiale tenestene i NAV

Fylkesmannen ber om opplysningar frå NAV-kontora i Rogaland innan 15. januar 2021.


15.12.2020

Vedtak uten saksbehandlers navn

Fylkesmannen er gjort kjent med at flere Nav-kontor utelater saksbehandlerens navn i vedtaket. I denne forbindelse vil Fylkesmannen vise til Sivilombudsmannens undersøkelse som ble gjennomført i 2017 om vedtak uten saksbehandlers navn.


05.11.2020

Sosiale tjenester til personer som flytter fra kommunen som mottar integreringstilskudd

Arbeids- og velferdsdirektoratet har presisert at det er bosettingskommunen som er ansvarlig for å yte tjenester etter sosialtjenesteloven i den perioden de mottar integreringstilskudd for vedkommende.


22.10.2020

Ny strategi for barn som veks opp i familiar med låg inntekt

Den 16.10.20 la regjeringa fram ein ny strategi som skal fremje deltaking og styrkje moglegheitene til barn som lever i familiar med låg inntekt.


22.10.2020

Refusjon i etterbetalte trygde- og pensjonsytingar

Arbeids- og velferdsdirektoratet har no presisert kva reglar kommunane må følgje dersom dei vil krevje refusjon i trygde- og pensjonsytingar for sosialstønad som kommunen har utbetalt.