Tilsyn

Tabellen nedanfor gir eit oversyn over tilsyn Statsforvaltaren si utdanningsavdeling og det tidlegare Statens utdanningskontor har hatt i kommunane og fylkeskommunen sidan 1999.

Rapportane er sorterte alfabetisk etter kommune og kronologisk på tidspunkt for tilsyna. Dei nyaste rapportane ligg først. Ved å klikke på tema, kan ein laste ned rapport frå tilsynet.

Alle rapportane er publiserte i pdf-format. Du treng programmet Acrobat Reader for å lese dei.

 
Kommune/
fylkeskommunen
Tema
Tid
 
Bjerkreim
   
   

Tilrettelegging av barnehagtilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

2020
   

Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering

2018
   

Kommunen som barnehagemynde

2016
 
 

Elevane sitt psykososiale miljø

2013
 
 
Spesialundervisning, forsvarleg system 2010/11
   
2009
   
2008/09
   
2008
   
2007
   
2006
   
2003
   
2001
 
Bokn
 
 
   
2015
 
 
2013
 
 
2009
   
2009
   
2008
   
2007
   
2003
   
2001
 
Eigersund
   
   

Tilsyn etter introduksjonslova - individuell plan

2020
   

Spesialpedagogisk hjelp og tilretteleggging for barn med nedsett funksjonsevne i barnehagen

2018
   

Introduksjonsprogrammet

2016
 
 

Elevane sitt utbyte av opplæringa

2014
 
 
Krav til bemanning i barnehagar og krav til likeverdig behandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar 2012
 
 
Kommunen som barnehagemynde 2010
   
2008
   
2008
   
2007
   
2005
   
2003
   
2001
 
Finnøy
   
   

Skulen sitt arbeid med elavane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering.

2018
 
 

Skolen sitt arbeid med elavane sitt psykososiale miljø

2013
 
 
Kommunen som barnehagemynde 2012
    Tilpassa opplæring, spesialundervisning, forsvarleg system 2010
   
2008/09
   
 2007
   
2007
   
2003
   
2000
 
Forsand
   
    Forsvarleg leiing av ATO-avdelinga 2016
 
 
Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og forvaltningskompetanse- avgjerder omsærskilt tilrettelegging. 2015
 
 
Kommunen som barnehagemynde 2011
   
2009
   
2008
   
2007
   
2002
   
2000
  Gjesdal    
   

Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

2020
   

Kommunen som barnehagemynde

2017
   

a. Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av        opplæringa

b. Forvaltningskompetanse

2016
    Introduksjonsprogrammet 2015
    Minoritetspråklege sine rettar 2011
   


2009
   
2009
   
2008
   
2007
   
2006
   
2002
   
2000
 
Haugesund
   
   

Introduksjonslova

2019
   

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

2015
 
 

Rett til spesialundervisning

  - Breidablikk læringssenter

2012
 
 
Kommunen som barnehagemynde 2011
    Elevane sitt psykososiale skolemiljø
- Håvåsen skole
- Solvang skole

Kontroll med endring av praksis

- Håvåsen skole
- Solvang skole

20102012
    2009
   
2008
   
2008
   
2007
   
2005
   
2003
   
2000
  Hjelmeland    
    Spesialpedagogisk hjelp
Tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne
2019
    Elevane sitt utbyte av opplæringa 2017
    Kommunen som barnehagemynde 2016
    Introduksjonprogrammet 2015
    Minoritetsspråklege elevar sin rett til særskild språkopplæring 2013
    Kommunen som barnehagemynde 2012
    Elevane sitt psykososiale miljø
2011
   
2008
    2007
   
2007
    Skolebasert vurdering 2002
    2000
 
   
   

Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og forvaltningskompetanse

2017
 
 
Kommunen som barnehagemynde 2014
 
 
Elevane sitt psykososiale skolemiljø
- Nærbø ungdomsskule
- Ogna skule
2010
   
2010
   
2008
   
2008
    Gratisprinsippet 2007
   
2005
    Skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling 2002
    Forsøks- og utviklingsarbeid, kvalitetsutvikling
og -vurdering
1999
  Karmøy    
   

Elevane sin rett til eit godt og trygt skolemiljø

Åkra ungdomsskole

Torvastad skole

2019
   

Introduksjonslova

2018
   

Kommunen som barnehagemynde

2016
   

Elevane sitt utbyte av opplæringa

2014
   

Skolen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø

2014
    Kommunen som barnehagemynde 2013
    Skolane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø.
2011
    Gruppedeling og forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova blir oppfylte 2009
   
2009
    Kommunen som lokal barnehagemynde 2007
   
2007
    Forsvarleg system for vurdering av at krava i opplæringslova blir fylte 2006
    Skolevurdering og kvalitetsutvikling 2002
    Kvalitetsutvikling og kvalitetsvurdering 1999
  Klepp    
   

Elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø

2020
   

Introduksjonsprogrammet

2017
   

Spesialundervisning - forsvarleg system

2016
   

Retten til å høyre til eiga elevgruppe etter målform

2014
   

Elevane sitt psykososiale miljø

 2012
    Fritak frå nasjonale prøver 2010
    Kommunen som barnehagemynde 2010
    2009
    2007-08
   
2007
    Skolevurdering og kvalitetsutvikling 2002
    Kvalitetsutvikling og -vurdering 2000
 
Kvitsøy
 
 
 
 
2010
    Dispensasjon frå utdanningskravet i bhg lova 2009
    Spesialundervisning, tilpassa opplæring, forsvarleg system 2008
   
2007
   
2003
   
2001
  Lund    
   

Spesialundervisning

2019
    Elevane sitt utbyte av opplæringa  2016
    Kommunen som barnehagemynde 2015
    Elevane sitt psykososiale miljø
2012
    2009
    2009
   
2008
   
2007
   
2007
   
2003
   
2000
  Randaberg    
   

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

2021
    Elevane sitt utbyte av opplæringa - Harestad skole 2016
    Introduksjonslova 2015
    Kommunen som barnehagemynde 2013
    Spesialundervisning, forsvarleg system 2010
   
2009 
   
2007
   
2007
   
2004
   
2001
 
Rennesøy
   
   

Minoritetsspråklege elevar sin rett til særskild språkopplæring

2018
   

Spesialundervisning

2016
 
 

Kommunen som barnehagemynde

2014
 
 

Elevane sitt psykososiale miljø - kontroll med endring av praksis.

2013
 
 
Elevane sitt psykososiale miljø.  2011
   
2009
   
2008
   
2007
   
2007
   
2002
   
2000
 
Sandnes
   
   

Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø

2020
   

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehagen

2018
   

Elevane sitt psykososiale miljø

 

2017
   

Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram

2016
   

Elevane sitt utbyte av opplæringa

2015
 
 
Samorganiserte skoler 2014
 
 
Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning  (Oppfølging av tilsynet i 2010) 2013
 
 
Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring 2012
   
2010 
   
2010
   
2008
   
2008
   
2007
   
2006
   
2005
   
2004
   
2004
   
2001
 
Sauda
 
 
 
 
Skulebasert vurdering
2020
 
 
Forvaltningskompetanse (Sauda ungdomsskole)
2014 
 
 
2012
 
 
2009
   
2008
   
2007
   
2007
   
2003
   
2000
  Sokndal    
    Kommunen som barnehage,- godkjennings- og tilsynsmynde. 2015
    Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring 2013
    Kommunen som barnehagemynde 2011
    Minoritetsspråklege elevar sine rettar til særskilt språkopplæring, forsvarleg system 2010
    2009
    2009
   
2007
   
2007
   
2004
   
2001
 
Sola
   
 
 

Meldeplikt til barnevernet

2019
 
 

Introduksjonslova

2018
 
 

Kommunen som barnehagemynde

2016
 
 

Psykososialt miljø og organisering av spesialundervisning

2016
 
 

Introduksjonsprogrammet

2015
 
 

Elevane sitt psykososiale miljø

2015
 
 
Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring 2012
   
2010
   
2009
   
2008
    Gratisprinsippet 2007
   
2004
    Skolevurdering og kvalitetsutvikling 2004
    Utviklingsarbeid og praksisendringar i klasserommet 2001
  Stavanger    
   

Spesialundervisning

2019
   

Elevane sitt skolemiljø

2018
   

Introduksjonsprogrammet

2017
   

Kommunen som barnehagemynde

2017
   

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

2015
   

Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring

2014
   

Elevane sitt utbyte av opplæringa

2013
    Elevane sitt psykososiale miljø
2011
    Minoritetsspråklege elevar sine rettar til særskilt språkopplæring, forsvarleg system 2010
    Kommunen som lokal barnehagemynde 2009
    Dispensasjon frå utdanningskravet i bhg lova 2009
    Gratisprinsippet 2007
   
2007
    Skolevurdering og kvalitetsutvikling 2004
    Utviklingsarbeid og praksisendringar i klasserommet 2001
  Strand    
   

Skolebasert vurdering

2021
    Minoritetsspråklege elevar sin rett til særskild språkopplæring 2017
    Økonomisk likeverdig behandling 2015
    Kommunen som barnehagemynde og spesialpedagogisk hjelp  2014
    Skolen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø
2011
    Grunnskoleopplæring for vaksne 2009
    Minoritetsspråklege elevar sine rettar til særskilt språkopplæring 2009
    Dispensasjon frå utdanningskravet i bhg lova 2009
    Kommunen som lokal barnehagemynde 2007
   
2007
   
2005
   
2002
   
2000
  Suldal    
   

Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skolebasert vurdering.

2018

   

Kommunen som barnehagemynde

2014

   

Vaksne sin rett til grunnopplæring

2013

   

Skolen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø.

2012
   

 Tilpassa opplæring, spesialundervisning, forsvarleg system

2009
    Kommunen som barnehagemynde 2008
    Dispensasjon frå utdanningskravet i bhg lova 2008
    Gratisprinsippet 2007
   
2002
    Skoleutvikling 1999
 
Time
   
   

Skulebasert vurdering

2020
    Grunnskoleopplæring for vaksne 2018
 
 
Elevane sitt utbytte av opplæringa (Pilottilsyn ved Frøyland ungdomskole) 2013
 
 
Minoritetspråklege elevar sine rettar 2011
 
 
Kommunen som lokal barnehagemynde 2011
    Grunnskoleopplæring for vaksne
2010
   
2009
   
2008
    2007
   
2006
   
2004
   
2000
 
Tysvær
 
 
   
2021
   
Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø
 
2019
   
Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skolebasert vurdering
2017
   
2015
 
 
2013
 
 
2010
    Spesialpedagogisk hjelp, tilpassa opplæring og spesialundervisning, forsvarleg system 2009
   
2009 
   
2007
   
2003
   
2000
 
Utsira
 
 
   
 2011
   
 2009
   
 2008
   
2007
   
2003
   
2001
 
Vindafjord (og Ølen)
   
   

Introduksjonslova

2020
   

Kommunen som barnehagemynde

2018
 
 

Elevane sitt utbyte av opplæringa

2015
 
 
Kommunen som barnehagemynde 2014
 
 
Vaksne sin rett til grunnopplæring 2013
 
 
Minoritetsspråklege elevar sine rettar til særskilt språkopplæring, spesialundervisning, forsvarleg system 2010
   
2009
   
2008/09
   
2007
   
 2007
   
 2003
   
2003
   
2000
 
Rogaland fylkeskommune
   
   

Gratisprinsippet i videregående opplæring

2020
   

Særskild språkopplæring av elevar frå språklege minoritetar - Haugaland vidaregåande skole

2017
   

Elevane sitt utbyte av opplæringa - Vågen vgs

2016
 
 

Rett til spesialundervisning -Rapport

2014
 
 
Opplæring i kriminalomsoga 2010/11
    Elevane sitt psykososiale skolemiljø
- Jåttå videregående skole
- Dalane videregående skole
2010/11
   
 2008
   
2008
   
2007
   
2006
   
2005
    Spesialunderdervisning og elevar med særskilte behov 2004
   
2001