Barn og unge

0–24-samarbeidet skal sørga for betre oppfølging av utsette barn og unge.
0–24-samarbeidet skal sørga for betre oppfølging av utsette barn og unge.

0-24-samarbeidet er ei felles satsing frå fleire departement for betre oppfølging av utsette barn og unge.

Det overordna målet for samarbeidet er at: 

  • Færre barn og unge fell utanfor.
  • Fleire gjennomfører vidaregåande opplæring og kan forsørga seg sjølv gjennom arbeid.

Involverte departement og direktorat arbeider for å:

  • Fjerna hinder i regelverket.
  • Samordna tiltak og verkemiddel.
  • Gjera meir av det som har effekt.

Gjennom arbeidet skal me avdekka felles utfordringar og fremja felles tiltak og strategiar for å betre kunna følga opp utsette barn og unge. Målet er å utarbeida gode arenaer, strukturar og prosessar som legg til rette for samhandling og samarbeid mellom direktorat og sektorar i eit langsiktig perspektiv. Satsinga gjeld for perioden 2015 til 2020.

Statsforvaltaren har ei viktig rolle som samordningsorgan. Me skal vera pådrivar for at kommunane og fylkeskommunen utviklar eit heilskapleg og samordna tilbod til barn og unge. I dette arbeidet skal også barnekonvensjonen takast inn. 

Statsforvaltaren i Rogaland har organisert arbeidet som eit avdelingsovergripande samarbeid, med forankring på leiarnivå. Me arbeider internt og eksternt for å sikra at barnekonvensjonen blir lagt til grunn i den samordna innsatsen for å få gode, heilskaplege løysningar for barn og unge.

Vi har sett oss tre mål for arbeidet i 0-24. Fylkesmannen skal medverke til at:

  • Alle barn i Rogaland veks opp utan vald og overgrep.
  • Alle barn i barneverninstitusjonar får god utdanning og god oppfølging av si psykiske helse.
  • Alle barn i Rogaland opplever å høyra til.


20.05.2021

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn og unge.

Når barn og unge har behov for hjelp trenger de tidlig innsats fra flere instanser. Kommunene har et helhetlig ansvar for barn og unge, og skal gi tilpassede tilbud til rett tid. Barnehage og skole er sammen med hjemmet i en unik posisjon til å avdekke, men også følge opp utsatte barn og unge i samarbeid med for eksempel helsestasjon eller andre helseforetak.


19.05.2021

Gårdsaktiviteter for barn og unge i Rogaland

Livet på en gård byr på et mangfold av opplevelser og læring og inviterer til bruk av alle sansene i møte med dyr, natur og mennesker.


11.05.2021

Valdsførebyggande verktøy i barnehage og skole

Statsforvaltaren i Rogaland samarbeider med Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) om implementering og informasjon av dei digitale valdsførebyggande verktøya «Snakke med» og «Jeg vet» i barnehage og skule. Målgruppa er  alle tilsette som i sitt arbeid snakkar med barn, skole- og barnehageleiing samt tilsette som legg til rette for kommunen sitt arbeid med valdsførebygging, t.d i kommunen sitt planarbeid mot vald.


06.05.2021

Oppvekstkonferansen 2021

Oppvekstkonferansen 2021 er den 16. november 2021. Tema i år er medvirkning og psykisk helse. Sett av datoen nå! Mer info kommer senere.


09.12.2020

Oppvekstkonferansen 2020

Onsdag 2.desember arrangerte Fylkesmannen digital oppvekstkonferanse. Den årlige oppvekstkonferansen setter fokus på barn og unge som av ulike grunner strever med livet.  Et av formålene med årets konferanse var å få kunnskap om hvordan det er å være barn og unge under en pandemi.


24.11.2020

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Gjennom «koronakrisen» har oppmerksomheten rundt utsatte barn og unge blitt forsterket. Både Fylkesmannen og kommunene har bidratt til å sette temaet på dagsorden og vist både evne og vilje til å løse utfordringene på best mulig måte. Samtidig er det behov for langsiktige planer og rutiner som er kjent for både ansatte, barn, unge og familier når en bekymring eller krise oppstår.


20.11.2020

Markering av Barnedagen 20. november 2020

FNs internasjonale barnedag markeres den 20. november hvert år for å fremme internasjonal samhandling og å gjøre barn over hele verden bevisste på deres rettigheter. I år vil barnedagen særlig sette søkelys på barnas hverdag og fremtid, og hvordan den er blitt påvirket av koronapandemien.


20.10.2020

Oppvekstkonferansen 2020

Hvordan går det med våre mest sårbare under koronapandemien, og hvordan kan kommunene ivareta disse barna i den nåværende situasjonen?

Den årlege oppvekstkonferansen set fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet. På grunn av utviklingen av koronasituasjonen blei konferansen som skulle vært arrangert i juni i år avlyst. Vi vil i staden arrangere eit webina som set søkelyset på situasjonen for utsette barn og unge. Korleis har det vært for barn og unge i det halvåret vi nå har vore gjennom, kva har vore dei viktige tiltaka i kommunane og korleis kan kommunane planlegge for det vidare arbeidet?


10.09.2020

Oppvekstprofiler -sammenstilling av statistikk for barn og unge

Oppvekstprofiler for alle landets kommmuner viser noen av kommunens styrker og utfordringer. Profilene kan benyttes i planarbeidet for barn og unges oppvekstmiljø.


02.07.2020

Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap i sommerferien

Barn og unge har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Tjenestene for barn og unge i kommuner
og fylkeskommuner har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og gi hjelp på dette området.