Forvaltningsplaner for verneområder

En forvaltningsplanen skal gi retningslinjer for hvordan verneforskriften og bestemmelsene skal forstås og brukes. Verneforskriften for et område danner den ytre rammen for forvaltningsplanen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2012

Hvorfor forvaltningsplan?
Det er et mål at det skal utarbeides forvaltningsplaner for alle verneområder i Norge. En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. Den skal samtidig sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv.

Målrettet forvaltning
Det er viktig å konkretisere hvilke naturkvaliteter som er viktig å bevare i hvert enkelt område ut i fra formålet med opprettelsen av det aktuelle verneområdet. Naturkvalitet kan være en bestemt naturtype, arter, geologi, landskap og kulturminner. For hver naturkvalitet skal det defineres et  bevaringsmål som sier noe om den tilstanden en ønsker naturkvaliteten skal ha. Bevaringsmål skal være mulig å måle og overvåke. De kan for eksempel presiseres ved arealmål for en bestemt naturtype eller antall og forekomst av en spesiell art.

Innhold i en forvaltningsplan:

  • Presisering og utdyping av verneforskriften, både verneformålet og enkeltbestemmelser.
  • Retningslinjer for dispensasjonspraksis og bruk av området.
  • Rutiner for behandling av saker etter verneforskriften.
  • Dokumentasjon på tilstand for natur, kulturminner og brukerinteresser.
  • Definerte forvaltningsmål  ut fra punktene over.
  • Oversikt over nødvendige og/eller ønskede skjøtselstiltak.
  • Oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet.

Forvaltningsplanene skal revideres med jevne mellomrom.

I artiklene under finner dere informasjon og dokumenter fra tidligere forvaltningsplanprosesser. I margen til høyre er det linker til pågående forvaltningsplanprosesser og vedtatte forvaltningsplaner.


Publisert 01.03.2021

Forvaltningsplan for Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til arbeidet med forvaltningsplan for Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat i Narvik kommune.


Publisert 27.01.2021

Forvaltningsplan for Risøysundet naturreservat er på høring

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til arbeidet med forvaltningsplan for Risøysundet naturreservat.


Publisert 27.01.2021

Forvaltningsplan for Lovunda/Lundeura naturreservat

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til arbeidet med forvaltningsplan for Lovunda/Lundeura naturreservat i Lurøy kommune.


Publisert 27.01.2021

Forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområde

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til arbeidet med forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune


Publisert 06.01.2020

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat

Forvaltningsplanene for verneområdene i Evenes ble ferdigstilt i 2018.


Publisert 11.01.2018

Forvaltningsplan for Holmvassdalen naturreservat

Forvaltningsplan for Holmvassdalen naturreservat er nå godkjent. Den ferdige planen sendes ut til kommune, grunneier, hytteeiere og andre berørte parter.


Publisert 10.03.2017

Forvaltningsplan Risøysundet naturreservat

Fylkesmannen i Nordland starter opp prosessen med utarbeidelse av forvaltningsplan for Risøysundet naturreservat.


Publisert 08.03.2016

Høring av forvaltningsplan for Jan Mayen naturreservat

Utkast til forvaltningsplan for Jan Mayen naturreservat er nå sendt på høring. Frist for å komme med uttalelse er 15. mai 2016.


Publisert 05.10.2015

Forvaltningsplan for Junkerdalsura naturreservat

Forvaltningsplanen for Junkerdalsura naturreservat er trykt opp og sendt ut til grunneier og andre berørte.


Publisert 01.07.2014

Forvaltningsplan for Nykan naturreservat og Røstøyan landskapsvernområde

Fylkesmannen i Nordland starter opp prosess med utarbeidelse av forvaltningsplan for Nykan naturreservat og Røstøyan landskapsvernområdet med dyrelivsfredning i Røst kommune. Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til arbeidet.