Høring av forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområde

Statsforvalteren i Nordland kunngjør høring av forvaltningsplan og tilhørende besøksstrategi for Saltstraumen marine verneområde. Høringsfrist 17. januar 2024.

Publisert 03.11.2023

Statsforvalteren i Nordland melder med dette at forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområde er på høring.

Høringsdokumentene består av et forslag til forvaltningsplan og et forslag til besøksplan for sportsfiskere som fisker fra land i Saltstraumen. Du finner høringsdokumentene under lenker på denne siden. 

Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen marine verneområde ligger i Bodø kommune og ble vernet i 2013.

Formålet med vernet er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.

Forvaltningsplanen

Statsforvalteren i Nordland er forvaltningsmyndighet for Saltstraumen marine verneområde.

Forvaltningsplanen er ment å være et praktisk hjelpemiddel for å forvalte området og ivareta verneverdiene i et langtidsperspektiv.

Planen belyser naturverdiene i området, trusler mot dem og tiltak som bidrar til å sikre disse verdiene.

Retningslinjene skal gi brukerne av området forutsigbarhet for hva som kan forventes tillatt og ikke. Retningslinjene i forvaltningsplanen skal gi rom for bruk av området som ikke går på bekostning av verneformålet, og samtidig holde seg innenfor verneforskriftens rammer.

I høringen ønsker vi særlig tilbakemelding på følgende:

  • Har vi fått med all aktivitet som skjer i verneområdet?
  • Er noe uklart eller for dårlig belyst?
  • Er det andre tiltak som bør gjennomføres?

Besøksplan for sportsfiskere i Saltstraumen

Saltstraumen er en populær fiskeplass for mange sportsfiskere. Det er også en krevende fiskeplass med varierende strømforhold og mye å sette seg fast i, spesielt når man ikke er så godt kjent.

Det gjør at det slites store mengder fiskesnører og fiskesluker i straumen. Trolig flere hundre om dagen i sommersesongen. Dette har uheldige konsekvenser for miljøet under vann.

Vi har derfor i forbindelse med forvaltningsplanen skissert en besøksplan for sportsfiskere som fisker fra land i selve Saltstraumen. Planen går ut på å ved hjelp av skilting lede sportsfiskerne vekk fra de mest strømsterke områdene der det er vanskelig å få ryddet sluker og vekk fra fiskeplasser vi vet er lette å sette seg fast på, til noen færre fiskeplasser vi vet er gode og som er lette for dykkerne å rydde.

I høringen ønsker vi særlig tilbakemelding på følgende:

  • Er sonene for hvor det kan/ikke bør fiskes fra land riktig satt?
  • Er det riktig plassering av skilt?

Videre saksbehandling

Etter høringen vil Statsforvalteren gå gjennom uttalelsene og gjøre endringer i planen dersom høringen gir grunnlag for det.

Endelig vedtatt plan publiseres i Miljødirektoratets nettløsning «Forvaltningsplan på nett for verneområder» og vil bli sendt høringspartene sammen med en oppsummering, vurdering og oppfølging av merknadene.

Om høringen

Høringen kunngjøres også med annonse i Avisa Nordland, høringsbrev til alle grunneiere, relevante interesseorganisasjoner og andre berørte parter.

Høringsuttalelser sendes til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen onsdag 17. januar 2024.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.