Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 11.02.2014

Regler for gjenbruk av betong og andre rive- og overskuddsmassermasser

Det er miljøvennlig å gjenvinne betong, tegl, stein- og gravemasser, og andre typer bygg- og anleggsavfall. Her vil vi forsøke å gi en oversikt over hvilke regler som gjelder for dette.


Publisert 31.01.2014 av Administrator

Høring: søknad om utslippstillatelse for bygging av utløpstunnel ved Øvre Røssåga

Statkraft Energi AS søker om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av ny utløpstunnel ved Øvre Røssåga.


Publisert 17.01.2014 av Administrator

Miljøundersøkelse i sediment i Nordfold havn

Steigen kommune har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring og plassering av masser i Nordfold havn.


Publisert 18.12.2013

Bodø Energi Varme AS har fått tillatelse til biobasert varmesentral i Bodø

Fylkesmannen har gitt Bodø Energi Varme AS tillatelse etter forurensningsloven for etablering av biobasert varmesentral på Rønvikjordene i Bodø kommune. 


Publisert 06.12.2013

Kreosotimpregnert trevirke

Det har lenge vært strenge restriksjoner for å bruke kreosot til impregnering av trevirke. Det er kun visse bruksområder der det er tillatt. Når det gjelder avfallshåndtering, er kreosot og kreosotbehandlede materialer å anse som farlig avfall og må derfor håndteres i tråd med avfallsregleverket.


Publisert 20.06.2013

Opprydding i mindre avløp

Kommunene kan gi pålegg om utbedring av eldre avløpsanlegg i områder med mindre og mellomstore avløp. Her finner du en oversikt over lovgrunnlaget og saksgang i slike saker.


Publisert 14.05.2013

Småbåthavner er en forurensningskilde

Stoffene som brukes i båtpussen kan være miljøskadelige. De frigis til naturen når båtskroget skrapes eller spyles. Båtvedlikehold kan dermed føre til forurensning i småbåthavner.


Publisert 06.03.2013

Skipsverft må rydde opp

Flere skipsverft i Nordland får pålegg om å utarbeide planer for å rydde opp i forurenset grunn.


Publisert 19.02.2013 av Administrator

Høring: Utfylling i Svolvær havn

Klausengruppen AS har på vegne av Cetho Eiendom AS søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i Svolvær havn, Vågan kommune.


Publisert 18.02.2013

Utbygging av Govddesåga kraftverk

Govddesåga kraftverk AS har fått utslippstillatelse for anleggsarbeider for bygging av kraftverk i Arstaddalen i Beiarn.