Mudring, dumping og utfylling

For å kunne legge til rette for utvidelse av virksomheter ved landvinning eller for å kunne ta i mot større skip må det både fylles ut og mudres. I tillegg oppstår det ofte behov for å kvitte seg med overskuddsmasser fra ulike prosjekter. Det er Statsforvalterens ansvar å sørge for at disse tiltakene skjer i overenstemmelse med forurensningsloven og miljøet. 

Søknadspliktig?

Mudring, dumping og utfylling påvirker miljøet. En typisk konsekvens av slike tiltak er at sediment virvles opp, noe som kan føre til spredning av miljøgifter og nedslamming av omkringliggende områder.

Tiltakene kan også føre til direkte skade, for eksempel på korallrev, kulturminner eller tekniske installasjoner på sjøbunnen. Derfor må den som ønsker å gjennomføre slike tiltak søke myndighetene om tillatelse.

Bildene under er fra Værøy der havna ble tørrlagt i 2006-2008.
Foto: Kystverket.


Søknadsprosessen

Det er forbudt å mudre og dumpe, unntatt når det er gitt tillatelse i medhold av kapittel 22 i forurensningsforskriften.

Utfylling i sjø og vassdrag er regulert av forurensningsloven § 11, og det skal gjøres en vurdering av om tiltaket er søknadspliktig ettersom utfyllinger fører til en spredning av partikler, finstoff og plastavfall. Dette gjelder både forurensede og rene sedimenter.   

Som hovedregel må det gjøres undersøkelser av sedimentene i tiltaksområdet. I veileder M-350 fra Miljødirektoratet legges det opp til at krav om dokumentasjon ved behandling av sedimentsaker skal tilpasses omfanget av det aktuelle tiltaket:

De fleste søknader om mudring og dumping gjelder aktivitet i vassdrag, indre farvann og sjøterritoriet, og det kreves tillatelse både etter forurensningsloven og etter havne- og farvannsloven.

I tillegg skal kommunen vurdere tiltaket etter plan- og bygningsloven. Dersom tiltaket ikke er i tråd med tiltaksområdets arealregulering, kreves det dispensasjon fra kommunen.

Saksbehandlingstid og gebyr

Saksbehandlingstiden varierer fra sak til sak, men vil vanligvis være på mellom 3 og 6 måneder etter at komplett søknad er mottatt. Som hovedregel vil søknaden legges ut til offentlig høring i en periode på 4 uker.

Søkeren bør også være klar over at det kan være forhold ved naturmiljøet som tilsier at tiltaket må legges utenom visse tider av året, for eksempel ved viktige gytefelt for fisk eller hekkelokaliteter for fugl, etc.

Tiltakshaver bør derfor søke i god tid før tiltaket ønskes gjennomført.

Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser etter forurensningsloven. Gebyret fastsettes ut fra omfanget av saken. Oppdaterte gebyrsatser er gitt i forurensningsforskriften § 39-4.

Utfylling i sjø ved Melbu i Hadsel. Foto: Thommy Dahl Olsen 

Tillatelser

Tillatelser som Statsforvalteren i Nordland har gitt til mudring, dumping og utfylling publiseres under "engangstiltak" på Norske Utslipp.