Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 04.06.2018

Nordland henger etter i tilbudet om mottak av avfall fra skip

Kravet om mottak av avfall fra skip gjelder for alle havner i EU/EØS-området. Hensikten er blant annet å unngå marin forsøpling. Fortsatt mangler over 80 % av havnene i Nordland en godkjent plan. Heldigvis finnes det også gode eksempler.


Publisert 23.10.2017

Seminar for Nordkalottens avfallsgruppe

19. oktober 2017 var Fylkesmanenn i Nordland arrangør for et seminar for Nordkalottrådets avfallsgruppe. Marin forsøpling og sirkulærøkonomi var temaene.


Publisert 02.02.2017

Testproduksjon i Holandsvika

K2 Nord AS gjennomfører for tiden to prøveprosjekter i komposteringsanlegget i Holandsvika, der de forsøker å omdanne fiskeslam og kumøkk til jordforbedringsmiddel og gjødsel.


Publisert 23.01.2017

Gipsdeponi i Holandsvika - feltrapport

DMR Miljø og Geoteknikk AS har kartlagt 3 gipsdeponier i Holandsvika og presenterer foreøpige vurderinger i forhold til luktproblematikken.


Publisert 21.12.2016

Revisjon hos Lofoten avfallsselskap IKS

Fylkesmannen gjennomførte revisjon hos Lofoten avfallsselskap IKS (LAS) den 1. - 2. desember 2016.


Publisert 19.09.2016

Nå kan du søke om refusjon for kostnader til strandrydding

Miljødirektoratet har bevilget midler til håndtering av herreløst marint avfall. Orningen administreres av Hold Norge Rent. Søknadsfrist er 1. november 2016. 


Publisert 26.01.2016

Kostnader ved levering av avfall

Presisering av regelverk om levering av husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall til kommunale avfallsmottak.


Publisert 06.11.2015

Avgjørelse i klage på pålegg om heving av lekteren Gråstein

Fylkesmannen stadfester pålegget fra Narvik kommune til Johs. J. Syltern AS om å heve vraket av den havarerte lekteren Gråstein.


Publisert 27.08.2015

Seminar om marin forsøpling

Fylkesmennene i Nordland og Troms har på vegne av Nordkalottrådets avfallsprosjekt og Nordkalottens Miljøråd arrangert et seminar med marin forsøpling og mikroplastforsøpling som tema.


Publisert 14.08.2015

Tilskudd mot marin forsøpling

1 million kroner er tildelt prosjekter mot marin forsøpling i Nordland.