Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


11.06.2021

Rydd i brukere til udir sine systemer

Barnehagemyndighet, barnehage- og skoleeiere må huske å rydde i tilgangene til Utdanningsdirektoratets brukersystemer UBAS og PAS.


11.06.2021

Analysebrett erstatter Skoleporten

Utdanningsdirektoratet har nå introdusert Analysebrett som inneholder sentral informasjon og statistikk om opplæring. Analysebrettene erstatter Skoleporten fra 1. juli.


21.05.2021

Regjeringen åpner for grønt nivå i barnehager og skoler

Fra og med 27. mai kan kommuner med lite smitte selv beslutte om de skal gå til grønt nivå i barnehager og skoler.


27.04.2021

Hjemmeskole gir ikke bedre effekt enn rødt nivå

Folkehelseinstituttet har sett på effektene av tiltak mot smittespredning i skoler. Deres funn tyder på at det ikke er en forskjell på smittespredning på skoler med rødt nivå sammenlignet med skoler som er stengt og har hjemmeskole.  


06.04.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Utmerker din skole seg ved å fremme likeverd og inkludering? Eller kjenner du til en skole i Nordland som gjør det? Vi trenger kandidater til årets skolepris, og søkere innen 13. august.


26.03.2021

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Nå er oppdaterte smittevernveiledere for barnehage, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler lagt ut.


15.03.2021

Ekstra datainnsamling GSI

For å få bedre innsikt i skolehverdagen vinteren 2021 gjennomføres det nå en ekstra datainnsamling i GSI. Registreringen for grunnskoler og voksenopplæring åpner 17. mars og frist for registrering er 26. mars.


15.03.2021

Høring om vurdering og fag- og timefordeling våren 2021

Høringen handler om midelrtidige endringer i regelverk knyttet til eksamensgjennomføringen, standpunktvurdering og fag- og timefordelingen. Svarfrist er 16. mars.


09.03.2021

Støtte til hjemmeundervisning 2021

Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020 midler til å styrke infrastruktur og kompetanse i kommuner, samt tiltak i kommuner og fylkeskommuner for å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning.


05.03.2021

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Ordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.