Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.03.2023

Oppsving i elvefisket i Møre og Romsdal i 2022

Laksefisket tok seg opp i fleire av elvane i fylket i 2022. Det vart rapportert inn samla fangst av laks på 37,5 tonn. Dette er 16 tonn meir enn det svake året i 2021.


Publisert 23.02.2023

Husk at sjøaure er freda i sjøen i mars og april

I mars og april er sjøaure freda i alle sjøområde i fylket, med unntak av Smøla kommune.


Publisert 20.02.2023

Genbanken på Herje – gir trua fiskestammer nye liv

På Herje i Rauma driv Statsforvaltaren i Møre og Romsdal genbank for trua stammer av aure, og den no raudlista villaksen.


Publisert 15.11.2022

Sei ifrå om du finn elvemusling i nye elver!

Elvemuslingen er sterkt truga i verda, og sårbar her i landet. 40 prosent av alle elvemuslingar i Europa, lever her i Noreg. Det gjer elvemuslingen til ein art som vi har særskild ansvar for.


Publisert 02.09.2022

Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar

Det blir gjennomført kurs for å forbetre gyte- og oppvekstområde i sjøaurebekkar 16.-17. september 2022. Kurset blir på Havila Hotel Ivar Aasen i Ørsta fredag 16. med praktisk del i Steinsvikelva i Volda kommune dagen etter.


Publisert 24.08.2022

Avsluttar kjemisk behandling av elvane i Drivaregionen

Behandlinga av elvane i Drivaregionen er avslutta for denne gong. Behandlinga vert gjentatt neste år til same tid.


Publisert 11.08.2022

Nå fjernes lakseparasitt med klor for første gang

Driva og Litldalselva er de to første elvene der lakseparasitten Gyrodactylus salaris fjernes med klor, en behandling der fisken ikke dør.


Publisert 30.06.2022

Fangst av mort i Bolgvatnet på Frei skaper bekymring

Fiskearten mort som ikkje høyrer naturleg til i fylket ser ut til å spreie seg i Kristiansund kommune. Utsetting er strengt forbode.


Publisert 23.06.2022

Ny forskrift om fiske ved utløp av vassdrag blir ikkje vedtatt før i oktober.

Statsforvaltaren ønskjer ikkje å endre fiskereglane no i sommar, men ventar til etter 1. oktober 2022.


Publisert 31.05.2022

Her kan du fiske laks og sjøaure i sommar

Laksefisket opnar i dei første elvane 1. juni. Her er informasjon om kvar du kan fiske laks og sjøaure i sommar.