Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


01.12.2023

Tiltaksplan for Snøhetta villreinområde

Statsforvalteren i Trøndelag la fram forslag til tiltaksplan for Snøhetta villreinområde 1. desember 2023. Prosjektgruppa foreslår ei rekke kraftfulle tiltak som kan betre tilstanden for den internasjonalt viktige villreinstamma i Dovre- og Sunndalsfjella. Tiltaksplanen skal inngå i regjeringa sitt arbeid med ny stortingsmelding for villrein.


29.11.2023

Klimasnukonferansen 2023

Klimasnukonferansen 2023 blei arrangert i Ålesund 14. til 15. november. Sjå alle presentasjonane og les alt om konferansen her.


25.11.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa avlaupsvatn frå Kongshaugen reinseanlegg IKS i Sula kommune

Sula kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til reinsing av avlaupsvatn frå store delar av tettstadane Ålesund og Sula.


23.11.2023

La «Black Week» bli «Green Week»!

I mange år har vi uavgrensa tatt frå naturen. Vi har brukt og kasta. No ser vi resultatet av overforbruket. Artar døyr ut, og økosystema blir utfordra. Det må snu!


22.11.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak og mellomlagring av brukt asfalt og brukt betong i Vatnedalen i Ålesund kommune

Møre Miljøsanering AS søkjer om løyve etter forureiningslova til mottak og mellombels lagring av brukt asfalt og brukt betong på anlegget sitt i Vatnedalen i Ålesund kommune, gnr. 397 bnr. 6.


07.11.2023

Auka tap til freda rovvilt i 2023

Fleire har søkt om rovvilterstatning i 2023, og både til jerv og gaupe er det vesentleg større tap enn i 2022. Fjord og Rauma har dei største tapa til jerv. Tingvoll har to tredelar av omsøkte tap til gaupe i fylket.


27.10.2023

Søknad om løyve til utslepp for øvingsanlegg på Melsgjerdet i Ørsta

Ørsta kommune ved Brann og redning har søkt Statsforvaltaren i Møre og Romsdal om løyve til drift av anlegg for brann- og redningsaktivitetar på eit nytt øvingsfelt på Melsgjerdet industriområde.


23.10.2023

Søknad om løyve til utslepp ved tiltak i sjø ved Larsnesvika i Sande kommune

Sande kommune søkjer om løyve til utslepp ved tiltak (utfylling) i sjø.


20.10.2023

Invitasjon til webinar om slåttemark

Ønsker du å lære meir om livet i slåttemarka, og korleis du kan bidra til å ta vare på alt dette?


16.10.2023

Søknad om erstatning for rovviltskade i 2023

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2023. Fristen er 1. november.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel