Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


23.06.2021

Søknad om løyve til mottak av brukt asfalt og brukt betong i Stranda

Stranda kommune søkjer om løyve til mottak av brukt asfalt og brukt betong på sitt anlegg ved eigedom gnr. 44 bnr. 14 ved Fursetøyane i Stranda kommune. Det er søkt om eit årleg mottak av inntil 2000 tonn brukt asfalt og 200 tonn brukt betong.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på denne nettsida.

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 10.08.2021.


22.06.2021

Søknad om tiltak i sjø ved Dalasundet, Kristiansund

Kristiansund kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring, sprenging og utfylling i sjø i tilknyting til legging av sjøleidningar i Dalasundet.


21.06.2021

Søknad om løyve til utfylling i sjø på Ellingsøya

Nils Sperre AS søkjer om løyve til utfylling ved eigedomen 155/18 i Ålesund kommune.


21.06.2021

Søknad om tiltak ved Festøy ferjekai

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring og plastring ved Festøy ferjekai i Ørsta kommune.


18.06.2021

Inhabil i behandling av Ductor

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er inhabil i behandling av søknaden frå Ductor om etablering av biogassanlegg i Sunndal. Saken går til ein annan statsforvaltar eller til Miljødirektoratet.


15.06.2021

Bålbrenning

I samband med feiring av sankthansaften er det mange som ønskjer å brenne bål. Nokre vel då å sette fyr på avfallet sitt, men brenning av avfall er både skadeleg og ulovleg.


07.06.2021

Presentasjonar frå webinar om frivilleg skogvern

Fredag 4. juni hadde Statsforvaltaren webinar (Teams) med kommunane i Møre og Romsdal om frivilleg skogvern. Presentasjonane frå webinaret er tilgjengelege i denne artikkelen.


04.06.2021

Portforbud for fjørfe oppheva

Vårtrekket av ville fugl er no i stor grad fullført og det er ikkje rapportert om auka dødelegheit. Mattilsynet har difor oppheva portforbodet for fjørfe frå 1. juni.


03.06.2021

Viltvenleg slått – berg rådyrkjea

Rådyrkje er svært utsett ved slått av eng. I denne artikkelen har vi samla ein del tips til korleis ein kan redusere problemet.


01.06.2021

Løyve til Myrbostad Bygg & Anlegg AS

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjev løyve til mottak, mellomlagring og knusing av brukt asfalt og brukt betong til Myrbostad Bygg & Anlegg AS.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel