Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


16.09.2021

Stor aktivitet i elvene i Drivaregionen

I sommar har det blitt gjennomført forsøk i både Driva og Litldalselva for å finne beste metode i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i desse elvene.


14.09.2021

Søknad om utfylling i Surnadal

Talgø Møretre AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved industriområdet Røtet, gnr. 68 bnr. 14.


10.09.2021

Sunnmøre Transport AS - søknad om endring av løyve, farleg avfall

Sunnmøre Transport AS søkjer om endring av løyvet sitt for farleg avfall.


10.09.2021

Kolvika Brygge AS - søknad om utfylling i Ålesund

Verksemda søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i Kolvika, gnr. 136 bnr. 22.


09.09.2021

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2021-2022

I Møre og Romsdal kan det fellast inntil 6 jervar i lisensfellinga som startar 10. september.


06.09.2021

Søknad om tiltak i sjø ved Eidsdal ferjekai

Møre og Romsdal fylkeskommune søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring av om lag 3 900 m3 massar ved kaia.


01.09.2021

Kommunane og Klimasnu: Ta vare på myra!

Øydelegg du myra risikerer du å sleppe ut karbon som har vore lagra sidan istida. Med god planlegging kan kommunen ta vare på myra som karbonlager.


30.08.2021

Uroa for enorme utslepp i Storfjorden

Det store landbaserte oppdrettsanlegget for laks som er planlagt i Raudbergvika i Storfjorden vil sannsynlegvis gje det største enkeltståande avløpsutsleppet i Noreg. Statsforvaltaren er uroa.


13.08.2021

Kommunane og klimasnu: Bygg i tre!

Med lågare klimautslepp frå bygg kan ein komme eit godt stykke på veg mot eit lågutsleppsamfunn.


13.08.2021

Søknad om utfylling i sjø ved Eggesbønes

Herøy kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 38 bnr. 301.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel