Skogbruk

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 13.10.2021

Statsforvaltaren med fagsamling for den kommunale skogforvaltninga

Om ikkje det vert planta meir skog i Møre og Romsdal, risikerer vi å miste produktive skogareal. Dette ønsker Statsforvaltaren å forhindre.  


Publisert 22.06.2021

Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021

Stortinget har vedteke eit ekstraordinært tilskot til all skogplanting våren 2021. Tilskotet er 1,50 kroner per plante.


Publisert 15.04.2021

Søker fleire skogplantarar no!

Rundt 1 million skogplanter skal plantast ut i Møre og Romsdal i 2021. Innreiseforbod for utanlandske arbeidarar gir utfordringar. Kjem ikkje plantene i jorda vil dei bli kasta!


Publisert 07.04.2021

Skogfondet veks – medan skogane i fylket treng meir planting og pleie

Skogeigarar i Møre og Romsdal har over 64 millionar kroner inneståande i fond. Samtidig har skogen i fylket eit stort behov for nyplanting og ungskogpleie.


Publisert 01.02.2021

Skogåret 2020 – mykje hogst og utfordring i planting

Hogst av skog heldt eit høgt nivå i Møre og Romsdal i 2020. Samstundes er det utfordringer i nyplanting og ungskogpleie.


Publisert 15.12.2020

Kommunane tar godt vare på skogen

Frå og med 2020 tok kommunane over mynde og tilskot til ordningar rundt skogdrift og skogvegbygging i fylket. Dei har gjort ein god jobb.


Publisert 28.09.2020

Tar kloke val i bygging av skogsvei

Dei siste to åra har skogeigarar i Møre og Romsdal fått tilbod om rådgjeving frå profesjonell vegplanleggjar på eit veldig tidleg stadium. Det har gitt gode resultat.


Publisert 15.07.2020

Gjødsling av skog i Møre og Romsdal

I regi av Allskog vert det no gjødsla skog med helikopter i Molde, Gjemnes og Surnadal kommunar. Til saman skal rundt 7 000 daa gjødslast. Dette er mest eldre granskog som skal avverkast om rundt 10 år. Skoggjødsling er eit vinn/vinn tiltak for skognæring og klima.


Publisert 06.05.2020

Foryngingsplikt og foryngingskontroll

Skogeigar si plikt til å fornye skogen etter hogst er ein naudsynt del av eit langsiktig og berekraftig skogbruk. Skog er ein fornybar ressurs, men det krev normalt oppfølgjande tiltak. Kommunane som skogbruksmynde har ansvar for å følgje opp foryngingsplikta ved foryngingskontroll.


Publisert 04.05.2020

Ekstra tilskot til skogplanting

Om lag ein million skogplanter skal plantast i Møre og Romsdal i vår. Koronasituasjonen har ført til ein krevjande situasjon for skogbruket, og det er derfor innført eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.