Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.05.2022

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


04.03.2022

Barnehagekonferansen 2022

Barnehagekonferansen 2022 vil bli arrangert på Scandic Parken Hotel i Ålesund 27.-28. oktober 2022. Planlegginga er godt i gang!


28.02.2022

Regjeringa avlyser ordinære eleveksamenar

Alle ordinære eksamenar for elevar på 10. trinn og i vidaregåande våren 2022 er avlyst.
Som i fjor skal det gjennomførast eksamen for privatistar og enkelte eksamenar der elevane har særleg behov for å få avlagt eksamen. Fag- og sveineprøver skal også gjennomførast.


17.02.2022

Fakta om barnehagar 2021

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet nye tal om stoda i norske barnehagar.


17.02.2022, Endra 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


11.02.2022

Regjeringa foreslår å avlyse alle eleveksamenar

Regjeringa foreslår å avlyse alle ordinære eksamenar for elevar våren 2022. Privatisteksamen og fag- og sveineprøve skal gjennomførast, slik som i fjor. Forslaget skal på ei kort høyring før endeleg avgjerd blir tatt.


14.01.2022

Informasjon om korona

Det er ikkje lenger forskriftsfesta nasjonale gule og raude tiltaksnivå i barnehagar og skular.


07.01.2022, Oppdatert 07.01.2022

Svømming i barnehage

Tilskotet skal bidra til at barn i alderen 4 - 6 år i barnehage får betre svømmeferdigheiter og blir trygge i vatn.


04.01.2022

Koronatiltak for barnehagar og skular

Karantenereglane for tilsette i barnehagar og skular er endra frå 1. januar.


21.12.2021

Treng du tips til arbeidet med forebygging mot vald og livsmeistring i barnehage og skole?

…..da kan nettressursane «Eg veit» og «Snakke med barn» være noko for deg…


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel