Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Vil din skole vinne Dronning Sonjas skolepris?

Fremmer din skole likeverd og er gode på å inkludere på ein framifrå måte? Vi treng kandidatar frå Møre og Romsdal til årets skolepris. De må søke innan 29. juni.

Les meir ...


15.06.2021

Smittevernfagleg forsvarleg drift i barnehagar og skular - rettleiing

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdaningsdirektoratet har utarbeidd rettleiing som kan vere til hjelp i vurderingane om smittevernforsvarleg drift i barnehagar og skular.


01.06.2021

Vil førebyggje at barn og unge blir utsett for negativ sosial kontroll i sommarferien

Tenestene i kommunar og fylkeskommunar har ei viktig rolle i det førebyggjande arbeidet, og plikter å hjelpe barn og unge som er utsett for negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.


28.05.2021

Munnleg eksamen for elevar er avlyst

Munnleg eksamen våren 2021 er avlyst. Privatisteksamen blir gjennomført som planlagt.


28.05.2021

Standpunktvurdering - oppdatert støtte

Utdanningsdirektoratet har oppdatert støtta til arbeidet med standpunktvurdering.


21.05.2021

Opnar for grønt lys i trafikklysmodellen

Frå 27. mai kan lokale smittevernmyndigheiter vurdere om barnehagar og skolar i områdar med lite smitte kan gå til grønt nivå.


07.05.2021

Sårbare barn og unge under pandemien - ny rapport

Regjeringa har opprett ei koordineringsgruppe som skal følgje opp tilbodet til sårbare barn og unge under pandemien. No er den trettande rapporten frå gruppa offentleg.


29.04.2021

Vil din skole vinne Dronning Sonjas skolepris 2021?

Fremmer din skole likeverd og er gode på å inkludere på ein framifrå måte? Vi treng kandidatar frå Møre og Romsdal til årets skolepris. De må søke innan 29. juni.


26.03.2021

Oppdatert smitteveiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole oppdatert. Endringane vil gjelde frå 12. april 2021.


26.03.2021

BARNEHAGEKONFERANSEN 2021 - UTSATT

Den årlege Barnehagekonferansen som vert arrangert av Statsforvaltaren i M & R, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet i M & R er utsett til 2022.


08.03.2021

Støtte til heimeundervisning 2021

Stortinget har òg for 2021 bevilga midlar til å styrke infrastruktur og kompetanse i kommunar, samt tiltak i kommunar og fylkeskommunar for å bøte på levekårsutfordrinaer som er til hinder for hjemmeundervisning.

Tilskotet kan nyttast til digitale læremiddel, infrastruktur og utstyr.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel