Mudring, dumping og utfylling

Oppdatert 24.01.2024

Mudring, dumping og utfylling vil alltid påvirke miljøet i vann. Virkningene varierer, og avhenger av type masser, når og hvor tiltaket skal skje, hvordan arbeidet utføres og innholdet av miljøgifter i massene.

Mudring og dumping fra skip er forbudt, men Statsforvalteren kan gi tillatelse.

Mudring fra land og utfylling i sjø og vassdrag krever vanligvis tillatelse etter forurensningsloven.

Tiltak i sjø og vassdrag (saltvann og ferskvann)

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven

Hvis du skal mudre, dumpe eller fylle ut fra sjø eller land, må du sende søknad om tillatelse etter forurensningsregelverket til Statsforvalteren. Søker har ansvar for å skaffe de nødvendige opplysningene, som vi etterspør i søknadsskjema.

For andre tiltak, f.eks. peling eller legging av sjøkabler, kan du bruke søknadskjemaet som utgangspunkt for hvilke opplysninger vi trenger for å kunne fatte en avgjørelse.

Husk å søke i god tid før du planlegger tiltaket. Saksbehandlingstiden avhenger av sakens kompleksitet og annen saksmengde hos Statsforvalteren, og er minimum seks måneder. For at saksbehandlingstiden skal bli så kort som mulig er det viktig at søknaden er komplett, dvs. inneholder alle de opplysningene vi trenger for å kunne fatte en avgjørelse i saken. Se veileder til søknadsskjema for utfyllende informasjon om hva søknaden bør inneholde.

Vi har ikke møter i saker for denne type tiltak, med mindre spesielle forhold gjør det nødvendig.

Undersøkelser og prøvetaking

Tiltakshaver skal beskrive tiltaket og skaffe seg oversikt over tilgjengelig kunnskap om tiltaksområdet og hvilken dokumentasjon som er påkrevd.

Prøvetaking og vurderinger skal utføres av personell med miljøfaglig kompetanse. Feltlogg med bildedokumentasjon skal legges ved søknaden.

Tidsrestriksjoner

Tiltak i sjø og vassdrag er som regel ikke tillatt i perioden 15. mai til 15. september. Ønsker du å utføre tiltak i denne perioden må du begrunne det i søknaden og beskrive tiltak for å redusere negative påvirkninger. Vi kan også sette restriksjoner i andre perioder av hensyn til arter eller naturtyper i området.

Disponering av overskuddsmasser fra mudring 

Overskuddsmasser fra mudring er næringsavfall og skal leveres til et lovlig avfallsanlegg, gjenvinnes eller på annen måte komme til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, jf. forurensingsloven § 32. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gi unntak fra dette kravet. Tiltakshaver må i så fall søke Miljødirektoratet.

Du finner utfyllende informasjon om disponering av overskuddsmasser under forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet.

Gebyr

Behandling av søknader om tillatelse etter forurensningsregelverket er gebyrbelagt. Gebyrstørrelsen følger av satser i forurensningsforskriften § 39-4.

For enkle tiltak i sjø er gebyret vanligvis sats 6, for mer komplekse saker kan gebyret bli høyere.

Behandling av andre myndigheter

Mudring, dumping og utfylling i sjø er omfattet av flere lovverk, og krever vurdering av ulike myndigheter. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare behov for tillatelser etter annet lovverk. Vanligvis skal denne type tiltak vurderes etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Før vi behandler søknaden etter forurensningsregelverket, skal den vurderes/godkjennes av kommunen etter plan- og bygningsloven. Vi må alltid ha planmyndighetens (kommunens) vurdering av om tiltaket er i tråd med eller i strid med gjeldende arealplaner, herunder kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan, som del av søknaden.

Vi kan ikke gi tillatelse etter forurensningsloven til et tiltak som er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven, med mindre planmyndigheten har samtykket til det.

Særlig om tiltak i ferskvann

For tiltak i vassdrag gjelder bestemmelsene i lakse- og innlandsfiskloven, med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag: «Uten tillatelse (…) er det forbudt å sette i verk: a) fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer (…)».

Fysiske tiltak i ferskvann krever derfor særskilt vurdering og eventuelt tillatelse også etter den forskriften. Statsforvalteren er myndighet for tiltak på strekninger som fører anadrom laksefisk eller kreps. Fylkeskommunen er myndighet på strekninger som fører innlandsfisk. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente nødvendig vurdering/godkjenning fra Fylkeskommunen når de er myndighet. 

Mer informasjon om forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og søknadsskjema for å søke tillatelse etter forskriften finner du på hjemmesiden vår. 

Sjøkabler/ledninger

Utplassering av sjøkabler/ledninger på sjøbunnen krever vanligvis ikke tillatelse etter forurensningsloven.

Dersom dere skal mudre, spyle ned eller på andre måter forflytte masser på bunnen, må dere avklare med Statsforvalteren om det er nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven.

Bruk søknadskjema som utgangspunkt for hvilke opplysninger vi trenger for å kunne vurdere saken. 

Styrt boring og boring i fjell

Styrt boring under sjøbunnen og boring i fjell fra land og ut i sjø, krever vanligvis ikke tillatelse etter forurensningsloven, så lenge dere samler opp massene som blir generert av tiltaket og leverer det til lovlig avfallsanlegg.

Dersom tiltaksområdet er veldig forurenset, dere skal benytte borevæske som kan ha miljømessig betydning, eller dere ikke skal samle opp boremassen, må dere avklare med Statsforvalteren om det er nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven.

Bruk søknadskjema som utgangspunkt for hvilke opplysninger vi trenger for å kunne vurdere saken. 

Kunstige sandstrender

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender omfattes ofte av forbudet mot tiltak i 100 - metersbeltet i strandsonen og/eller vesentlig terrenginngrep. Vi henviser til informasjonsbrevet tilgjengelig på høyre side og ber dere innhente vurdering fra kommunen etter plan- og bygningsloven før dere søker etter forurensningsloven.

Å legge ut sand kan medføre fare for partikkelforurensning. I områder med forurensede sedimenter er det også fare for spredning av miljøgifter. Hvis tilføring av sand kan medføre skade eller ulempe for miljøet, krever det tillatelse etter forurensningsloven. Bruk søknadskjema som utgangspunkt for hvilke opplysninger vi trenger for å kunne vurdere saken. 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Skjema og veiledning

Informasjon til søker, søknadsskjema, veiledning til søknadsskjema og rapporteringsskjema ligger under bokstaven «M» i skjemaoversikten

Aktuelle dokumenter er navngitt «MDU…»

Lenke til skjemaoversikten

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding