Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


15.07.2021

Barkbille- og tørkeskader overvaka av Sentinel – 2 (satellitt)

NIBIO har i samarbeid med ei brukargruppe samansett av AT-skog, Fritzøe skogar og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, utvikla ei nær-sanntid overvaking av bille- og tørkeskadar på gran.


21.06.2021

Følg med, skogeiere!

Mengden granbarkbiller i skogene i Vestfold og Telemark er nå høyere enn på mange år. Statsforvalteren og kommunene er bekymret for at vi kan få et utbrudd hvor billene dreper frisk granskog. Nå ber de skogeierne gå ut og skaffe seg oversikt over situasjonen i egen skog.


09.06.2021

Snøbrekk og fare for borkbiller – skadeførebygging er viktig

Det er lokalt store skadar i skogen på grunn av tungt snøfall i vinter. Opprydding i skogen er viktig for å unngå oppblomstring av borkbiller og å redde tømmerverdiar, og det hastar i juni!


25.03.2021

Årsmelding for skogbruket i Vestfold og Telemark 2020

2020 var eit år utanom det vanlege, òg for skogbruket. Næringa arbeidde hardt for å halde aktiviteten oppe, sjølv om tømmermarknaden var krevjande. 


09.02.2021

Rettleier for risikobasert kontroll av tilskot og utbetalingar frå skogfond

Det er no laga ein versjon av denne rettleiaren tilpassa dei nye nettsidene.


03.02.2021

Klimatiltak i skog – tilskotssatsane for 2021 er fastsett

Det er løyvd 29,04 millioner kroner i sentral ramme til tettare planting ved forynging etter hogst, suppleringsplanting og gjødsling av skog i 2021.


18.01.2021

Satellittovervaking av skogskadar

Tørken i 2018 skaper framleis utfordringar for skogbruket med billeangrep og skogdød. Satellitt-overvaking kan gje tidleg og nøyaktig informasjon om utbreiing av skadane.


13.01.2021

Stor etterspurnad etter tilskot for å oppretthalde hogst i Vestfold og Telemark som følge av koronapandemien

For å sikre oppdrag til hogst-entreprenørar og dermed oppretthalde sysselsetjinga da Covid-19 braut ut, blei det lansera eit eige tilskot til skogsdrifter med høge driftskostnader. Vi har opplevd stor interesse for dette tilskotet i Vestfold og Telemark.


05.11.2020

Rapport «Granbarkbillen – registrering av bestandsstørrelsene i 2020» er publisert hjå NIBIO

Lokalt i vårt fylke har vi sett store tørke- og billeskadar dei to siste åra. Ut frå data frå borkbilleovervakinga meiner NIBIO likevel at mengda granborkbiller i skogane ikkje er alarmerande høg.


11.09.2020

Stønad til skognæringa for å oppretthalde hogst i 2020 etter utbrotet av koronavirus

Stortinget tildelte skogbruksnæringa i vår ei ekstraordinær tiltakspakke på 50 mill. kroner for å støtte skogbruket i ein situasjon der koronapandemien skapte og endringar i marknaden for tømmer. I første omgang tildelte Landbruksdirektoratet 30 mill. kr til fylka der Vestfold og Telemark ble tildelt om lag 3 mill. kr.